Delovne skupine

o zdruzenju delovne skupine

S talenti, potenciali, znanjem in izkušnjami soustvarjamo prihodnost.

Gospodarstvo je gonilo družbenega napredka. Je temelj kulturnega razvoja. Je spodbujevalec tehnoloških inovacij.

Slovenski management sprejemamo na svoja ramena odgovornost, ki nam jo prinaša naša družbena vloga. Aktivno in na temelju strokovnih argumentov sodelujemo pri oblikovanju naprednega, razvojno usmerjenega in trajnostno vzdržnega slovenskega gospodarskega in družbenega okolja.

Svoje strokovno delovanje organiziramo v okviru delovnih skupin. Slednje na enem mestu združujejo izbrane strokovnjake, ki oblikujejo strokovna mnenja na izbrana področja. V okviru združenja tako delujejo naslednje delovne skupine:

Podrobnejši opisi

Delovna skupina za trajnostno voditeljstvo

Trajnostno voditeljstvo predstavlja enega od treh strateških ciljev programa Združenja Manager. Sledeč poslanstvu združenja »Z odgovornim voditeljstvom in strokovnim managementom do skupnega napredka« ter s ciljem dinamičnega razvoja stroke managementa in krepitve ugleda poklica managerja smo v aprilu 2018 oblikovali delovno skupino za sodobno oz. zdaj trajnostno voditeljstvo.

Cilj novoustanovljene delovne skupine je odličnost management. Konkretneje pa med cilje spadajo: širjenje dobrih praks slovenskega managementa in zgledov sodobnega voditeljstva, promocija in uporaba metrik sodobnega voditeljstva v praksi podjetij ter spodbujanje uporabnostno naravnanega učenja in mentorskega prenosa znanj.

Delovna skupina za digitalno preobrazbo

Digitalizacija procesov in njihovega nadzora, ki smo jih priča v sodobnem svetu, napoveduje, da se vloga človeka tako v gospodarstvu kot v širši družbi bistveno spreminja. To še posebej velja tudi za stroko managementa in vodstvene ekipe podjetij. Igro bodo narekovala nova znanja.

Kot odgovor na spreminjajoče se družbeno in gospodarsko okolje je Združenje Manager v letu 2016 vzpostavilo delovno skupino za digitalizacijo, ki skrbi za spodbujanje slovenskih podjetij k digitalni preobrazbi in jim daje strokovno podporo na tej poti.

Cilj delovne skupine je konkretizirati Digitalno obljubo in usmeriti naslednje korake Združenja Manager v smeri digitalne preobrazbe. Sestavljajo jo člani: Medeja Lončar (vodja delovne skupine), Julij Božič, Barbara Domicelj, Matej Golob, Žiga Debeljak, Gregor Rebolj, Monika Zajc in Pavel Škerlj.

Več o projektu Digitalizacije si lahko preberete tukaj.

Stojan Petrič, citat

»Potrebujemo stabilno poslovno okolje z jasno vizijo in podporo pri uveljavljanju naših kompetenc znotraj evropskega prostora.«

Stojan Petrič

Delilec, mentorstvo

Delovni skupini za mentorstvo

Izvajanje mentorskega programa je eden od pomembnejših projektov našega združenja, saj predstavlja edinstven dvosmerni proces izmenjave izkušenj in znanj med mentorjem in mentorirancem.

Delovno skupino za skupinsko mentorstvo sestavljajo Blaž Jakič (sekcija mladih managerjev), Sonja Klopčič (sekcija managerk) in Wolfgang Zeike (mednarodna sekcija), delovno skupino za Mentorsko mrežo Sekcije managerk pa Ani Klemenčič, Ladeja Godina Košir, Anuška Cerovšek Beltram. Odgovorni sta za pripravo razpisa, selekcijo prejetih prijav, oblikovanje mentorskih parov in poročanje o napredkih programov upravnim odborom Združenja Manager.

Več o projektu Mentorski programi si lahko preberete tukaj.

Inasolvenčna zakonodaja

Delovna skupina za insolvenčno zakonodajo

Delovna skupina je stalno posvetovalno telo Združenja Manager na področju finančnega prestrukturiranja gospodarstva.

Delovno skupino sestavljajo Branko Greganovič (vodja), Andrej Lasič, Nadja Zorko, Damjan Belič, Aleš Kumperščak, Davor Jakulin, Sonja Šmuc in Mojca Podržaj. Pomemben doprinos k izboljšanju slovenskega gospodarskega prostora je dokument Slovenska načela prestrukturiranja dolga, ki ga je delovna skupina ustvarila v letu 2014.

Branko Rožič-citat

»Zvezde v podjetju niso vedno tlakovalci blaginje, premikajo pa meje, dvigujejo lestvico. Da se kaj premakne, je potrebna množica delavcev, ki jih uspe nekaj kot vzorec uveljaviti na široki bazi.«

Branko Rožič

Delovna skupina za delovno zakonodajo

Gospodarstvo se trenutno nahaja na pomembni prelomnici, na katero pomembno vplivajo tehnološki razvoj in demografske spremembe.

V prihodnjih desetletjih bo področje zaposlovanja in trga delovne sile soočeno s pomembnimi strukturnimi spremembami. Združenje Manager želimo biti aktivni udeleženec pri prilagajanju slovenskega okolja na njih. Zato v okviru naše organizacije deluje delovna skupina, ki je strokovno posvetovalno telo na področju prihodnjega razvoja delovne zakonodaje v Sloveniji.

Delovna skupina za davčno zakonodajo

Davčna zakonodaja je eden od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na konkurenčnost okolja, v katerem deluje slovensko gospodarstvo. Glede na to, da se Slovenija uvršča med države med manj spodbudnimi davčno-zakonodajnimi okvirji, v Združenju Manager redno in aktivno sodelujemo v javnem diskurzu na temo prihodnjih davčnih reform.

Več o stališčih Združenja Manager na načrtovano davčno reformo si lahko preberete tukaj.