Strateške teme

O ZM strateski cilji ozka

Tri ključne strokovne teme

Združenje Manager se vsako leto osredotoči na tri ključne strokovne teme, ki jim je namenjena dodatna pozornost. V letu 2018 so tako tri strateške teme: povezovanje in združevanje, mentorstvo 4.0 in sodobno voditeljstvo.

Povezovanje in združevanje

S povezovanjem in združevanjem želimo dvigniti mreženje med managerji na raven, ki bo za njih ustvarjala nov posel, povečala prenos dobrih praks in managerjem pomagala reševati izzive, s katerimi se soočajo. 

Povezovanje je bilo osrednja tema ZM že v letu 2017 in je prežemala praktično vse aktivnosti in način dela ZM v tem letu. Njen glavni name je bil dodatno podpiranje sodelovanja med podjetji, med podjetji in vlado, ter tudi med gospodarskimi organizacijami.

Ključni cilji, ki jih bomo zasledovali:

  • Večja odprtost za več združevanja z novimi načini povezovanja
  • Aktivno sooblikovanje podpornega okolja za konkurenčno gospodarstvo in razvoj človeškega kapitala
  • Širjenje mednarodnega povezovanja

Podpornik:

Mentorstvo 4.0

V okviru mentorstva bodo še naprej potekali trije programi: mentorski program sekcije managerk, mednarodni mentorski program in skupinsko mentorstvo.

Izvajanje mentorskih programov je bilo eden izmed treh strateških ciljev ZM že v letu 2016. Predaja izkušenj v obliki dvosmernega odnosa, pri katerem tako mentor kot mentoriranec pridobita novo znanje oz. obogatita obstoječe, se je v ZM izkazala za izjemno uspešno. Na podlagi pozitivne izkušnje sekcije managerk, ki je že v letu 2015 vpeljala pilotni program, se je oblikovala tudi krovna delovna skupina za mentorstvo ZM.

Ključni cilji, ki jih bomo zasledovali:

  • Digitalizacija nekaterih mentorskih aktivnosti za lažji prenos znanja
  • Večja prepoznavnost dodane vrednosti mentorstva
  • Razvoj mentorstva na podlagi študije primerov dobrih praks prejemnikov priznanj
Sodobno voditeljstvo

V okviru sodobnega voditeljstva so izzivi, katerim se bomo posvečali, produktivnost, industrija 4.0. in človeški kapital.

Pri tem je ključno, da se izboljša podporno okolje v Sloveniji, pridobiva ključno znanje in združuje v skupne sinergije. Vloga managementa je, da ustvarja takšna delovna mesta, ki bodo ustvarjala dodano vrednost. Prav zato se v ZM v letu 2018 želimo osredotočiti na razvoj človeškega kapitala. Upravljanje človeškega kapitala pa ne pomeni le upravljanje in razvoj talentov, pomeni predikcijo prihodnosti, razvoj delovnih mest, novih kompetenc naših zaposlenih kot tudi kompetenc managementa.

Za uresničevanje teme je bila ustanovljena tudi Delovna skupina za sodobno voditeljstvo

Ključni cilji, ki jih bomo zasledovali:

  • Vzpostavitev kriterijev odličnosti managementa
  • Širjenje najboljših praksah slovenskega managementa
  • Krepitev veščin za razvoj človeškega kapitala

Podpornik: