Strateške teme

O ZM strateski cilji ozka

Tri ključne strokovne teme

Združenje Manager se vsako leto osredotoči na tri ključne strokovne teme, ki jim je namenjena dodatna pozornost. V letu 2019 so tako tri strateške teme: povezovanje in združevanje, sodobno voditeljstvo ter družbeni napredek in blaginja.

Povezovanje in združevanje

S povezovanjem in združevanjem želimo dvigniti mreženje med managerji na raven, ki bo za njih ustvarjala nov posel, povečala prenos dobrih praks in managerjem pomagala reševati izzive, s katerimi se soočajo. 

Povezovanje je bilo osrednja tema ZM že v letu 2017 in je prežemala praktično vse aktivnosti in način dela ZM v tem letu. Njen glavni name je bil dodatno podpiranje sodelovanja med podjetji, med podjetji in vlado, ter tudi med gospodarskimi organizacijami.

Ključni cilji, ki jih bomo zasledovali:

 • Večja odprtost za več združevanja z novimi načini povezovanja
 • Aktivno sooblikovanje podpornega okolja za konkurenčno gospodarstvo in razvoj človeškega kapitala
 • Širjenje mednarodnega povezovanja

Podpornik:

Sodobno voditeljstvo

V okviru sodobnega voditeljstva so izzivi, katerim se bomo posvečali, produktivnost, industrija 4.0. in človeški kapital.

Pri tem je ključno, da se izboljša podporno okolje v Sloveniji, pridobiva ključno znanje in združuje v skupne sinergije. Vloga managementa je, da ustvarja takšna delovna mesta, ki bodo ustvarjala dodano vrednost. Prav zato se v ZM v letu 2018 želimo osredotočiti na razvoj človeškega kapitala. Upravljanje človeškega kapitala pa ne pomeni le upravljanje in razvoj talentov, pomeni predikcijo prihodnosti, razvoj delovnih mest, novih kompetenc naših zaposlenih kot tudi kompetenc managementa.

Za uresničevanje teme je bila ustanovljena tudi Delovna skupina za sodobno voditeljstvo

Ključni cilji, ki jih bomo zasledovali:

 • Vzpostavitev kriterijev odličnosti managementa
 • Širjenje najboljših praksah slovenskega managementa
 • Krepitev veščin za razvoj človeškega kapitala

Podpornik:

Družbeni napredek in blaginja

V okviru družbenega napredka in blaginje želimo krepiti zavedanje o soodvisnosti in odgovornosti, spodbujati ne le znanje o vodenju, ampak tudi znanje o makrookolju in družbi.

S projektom Pogled in vzpostavitvijo Observatorija Združenja Manager ter z okrepljenimi aktivnostmi na področju etike želimo prispevati k boljši družbi. Prav tako želimo okrepiti prisotnost Združenja Manager na področju načrtovanja gospodarskih aktivnosti v slovenskem prostoru, saj je bilo združenje že preteklo leto s strani več ministrstev prepoznano kot pomemben sogovornik pri gospodarskih temah in načrtovanju gospodarskih aktivnosti. 

Ključni cilji, ki jih bomo zasledovali:

 • sodelovanje z MGRT in vključenost v Svet za konkurenčno in poslovno stabilno okolje
 • sodelovanje z MF in MDDSZ (na področjih davkov, trga dela, razvojne kapice, uravnoteženosti spolov na vodstvenih pozicijah)
 • nadaljevanje projekta Pogled in ideje prosvetljenega managementa, dialoga in razumevanja ekonomske politike ter izzivov družbe (demografske projekcije, gospodarska gibanja, vladavina prava)
 • omika
 • etika