Volitve 2022: Trajnostno gospodarstvo potrebuje spodbudno, podporno, učinkovito in urejeno poslovno okolje

23.2.2022

Managerke izpostavljajo, da za zeleni prehod in trajnostno naravnano gospodarstvo potrebujemo spodbudno, transparentno, učinkovito, urejeno in vključujoče podporno poslovno okolje. Več spodaj.

Združenje Manager je pred parlamentarnimi volitvami izpostavilo pet glavnih izzivov za gospodarstvo. To so:

  1. večja družbena blaginja;
  2. razvojna davčna politika;
  3. trenutni in bodoči izzivi (po)pandemične realnosti (vključno z zelenim prehodom);
  4. korporativno upravljanje;
  5. trajnost.

Zato bomo v naslednjih dobrih osmih tednih izpostavljali mnenja naših članic in članov glede izzivov, ki so pred nami. Najprej smo dali besedo managerkam, ki danes izpostavljajo izzive, povezane s trajnostjo. Članice ZM pri tem izpostavljajo, da bi morali na državni ravni določiti jasne prioritete, standrade in cilje, država pa bi morala zagotoviti maksimalno spodbudno, transparentno, učinkovito, urejeno in vključujoče podporno poslovno okolje, ki bo nagrajevalo izpolnjene zelene cilje in dobre prakse pri zelenem prehodu. Le tako bodo podjetja lahko izkoristila svoje potenciale, se razvijala in bila dolgoročno še konkurenčnejša.

Lucija Sajevec 25x28

Lucija Sajevec, direktorica družbe AMZS

"Trajnost je beseda, ki se v zadnjih časih uporablja preveč komercialno. Če pogledamo v njeno srž, pomeni trajnost 'sonaravnost' in vse, kar ni sonaravno, v naravi slej ko prej ne more več obstajati. Menim, da smo na skrajni točki, ko je potrebno zasebno in na ravni podjetij prevertriti naše vrednote na način, da bodo sonaravne, da bomo lahko kakovostno bivali v našem okolju, tako mi kot naši otroci.

Navada je železna srajca, zato potrebujemo tudi močno stimulativno državno okolje, ki bo podjetjem pomagalo pri sonaravni preobrazbi. Trajnostna zasnova je enostavnejša za podjetja v nastajanju, vendar menim, da je ključna pomoč obstoječim, uspešnim in dobro delujočim podjetjem s tradicijo, da se preobrazijo na način, da bo dolgoročno omogočen njihov obstoj in prosperiranje.

A samo besede, kot so trajnost, ogljična nevtralnost, načela ESG, Agenda 2030 in podobno, niso zadostna usmeritev. Država mora zagotoviti jasne standarde, ki bodo pomagali podjetjem oblikovati svoje strategije in načrtovati svoje investicije. Vsebina in cilji morajo biti točno definirani (specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni, časovno določeni) in razumljeni vsem. Prevečkrat slišimo, da je potrebna trajnostna preobrazba, ni pa točno jasno, kaj to je. Podjetjem bi moralo biti zagotovljeno, da bolj enoznačno definirajo, kaj je trajnostno in to neodvisno do tega, ali gre za odnose s finančnimi inštitucijami ali državnimi inštitucijami ali med samimi gospodarskimi subjekti.

V tem okviru je ključno, da država Slovenija ne samo sledi globalnim ciljem in ciljem EU, ampak da si oblikuje svoje konkretne cilje, v katerih bodo slovenska podjetja lahko izkoristila svoje potenciale, se razvijala in bila dolgoročno še konkurenčnejša. Slovenija mora določiti svoje prioritete v trajnostnem razvoju in kot država podjetjem nuditi pomoč pri rešitvah, jih spodbujati in nagrajevati pri izpolnjevanju teh ciljev."

Alesa Mizigoj3

Aleša Mižigoj, direktorica družbe Medex

"Trajnostni razvoj je pravzaprav edina pot, saj bo človeštvo le tako sploh obstalo. Za naše podjetje to ni tema, s katero bi se začeli ukvarjati pred kratkim, ampak je trajnostna naravnanost, povezana s skrbjo za čebele, ki so ključne za obstoj ekološkega ravnovesja v naravi, temelj naše filozofije in dejavnosti že skoraj 70 let. Enako tudi odgovorno partnerstvo z vsemi deležniki in vračanje skupnosti.

Seveda v Medexu uporabljamo trajnostne in reciklabilne materiale, varčujemo z viri in znižujemo ogljični odtis. Ampak okoljski vidik, kot vemo, ni edini kazalnik trajnostnega razvoja. Med njimi so tudi odprava revščine, odprava lakote, zdravje in dobro počutje, enakost med spoloma … Tudi na teh področjih v Medexu izrazito puščamo svoj pečat. Trajnostni premik torej ni le premik k zelenemu, ampak vedno vključuje tudi socialne in ekonomske vidike.

Od države pričakujemo predvsem učinkovito in urejeno podporno okolje, ki bo zajelo vse te vidike: od nagrajevanja zelenih praks podjetij do razbremenitve plač zaposlenih, zaradi katere bomo lažje privabili in obdržali kader, ki nam bo omogočil dodano vrednost tudi v kompleksnem in hitro spreminjajočem se mednarodnem okolju. Da bomo lahko na vseh področjih čim več vračali nazaj skupnosti in udejanjali kar največ ciljev trajnostnega razvoja."

Tjasa Kolenc Filipcic 25x26

Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica marketinga v Zavarovalnici Triglav

"S sprejetimi zavezami na ravni EU trajnostni razvoj ni več vprašanje odločitve, temveč nujnost. Slovenija ima pri tem priložnost, da postanejo njeno naravno bogastvo in krajinska raznovrstnost ter seveda prodorni ljudje, talenti, ki se oblikujejo na tem izjemnem območju, bistven del njene globalne in dolgoročne prepoznavnosti. Te priložnosti, nakazujejo nam jih tudi naši dosežki v športu, kulturi in turizmu, ne gre zamuditi. Nanaša pa se ne le na okoljsko in družbeno razsežnost, temveč tudi na nov tip vodenja – trajnostno, vključujoče voditeljstvo.

Prehod v trajnostno ter ogljično nevtralno in krožno gospodarstvo je možen le, če bodo ukrepi zaobjeli celotno vrednostno verigo. Neobhodne bodo usmerjene investicije, inovacije, nove vodstvene veščine in kulturne spremembe. Naše gospodarstvo zato potrebuje podporno okolje, to je strateške partnerje, dobavitelje, vlagatelje, ki izpolnjujejo trajnostna merila, infrastrukturo ter spodbude, olajšave in ciljne programe, prilagojene panogam in segmentom.

Tudi v Skupini Triglav skrb za trajnostni razvoj vključujemo na treh ključnih področjih, in sicer okoljskem, družbenem in upravljavskem. Pod okriljem projekta Zavarujmo prihodnost bomo naša trajnostna prizadevanja v prihodnjih mesecih še nadgradili."

Več o projektu Zavarujmo prihodnost
Ana Struna Bregar4

Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo

"Jasno je, da neskončna rast na omejenem planetu ni možna. Dosegli bomo točko, ko se bo sedanji način življenja sesul. Dodana vrednost trajnosti je, da podjetja razvijejo poslovne modele, ki družbi in okolju dajo več, kot vzamejo." To je uspelo uresničiti bivšemu CEO Unileverja Paul Polmanu. Njegova svetovna uspešnica 'Net Positive' je izjemno zgovorna.

"Skozi posvetovanja s slovenskimi podjetji smo spoznali, da si ta želijo bolje razumeti obseg in jakost sprememb, ki jih zeleni prehod prinaša. Želijo si izvedeti več o tveganjih in priložnostih, pripraviti ustrezne trajnostne in podnebne strategije, ukrepe in aktivnosti. Hkrati se soočajo s pomanjkanjem kadra in kompetenc za strateški pristop k trajnosti in za vzpostavitev jasnih procesov. Primanjkuje jim časa in fokusa za kompleksne naloge zelene preobrazbe.

Da bi podjetjem pomagali preko naštetih izzivov smo v CER razvili digitalno strateško orodje Green Star. Ta po ESG okvirju oceni, kje na poti zelene preobrazbe se podjetje nahaja. Izmeri trajnostni in CO2 odtis podjetja. In ključno, preveri skladnost trajnostnih zastavljenih ciljev in načrtovanih aktivnosti. Green Star temelji na kvalitativnih in kvantitativnih podatkih ter na mednarodnih trajnostnih okvirjih, standardih in EU zakonodaji. Green Star podjetje oceni in nagradi s priznanjem.

V idealnem scenariju bi vsa podjetja v enem letu izmerila svoje trajnostno poslovanje in svojo ambicioznost. Nenazadnje to od njih vedno bolj pogosto zahtevajo banke, zavarovalnice, finančne institucije, EU skladi, razpisi, kupci in dobavitelji. Ti podatki so še kako koristni tudi za oblikovanje poslovnega okolja, ki mora biti maksimalno spodbudno, transparentno in vključujoče pri zelenem prehodu."

Več o priznanju in digitalnem orodju Green Star