Priročniki

Za strokoven management

Vse od našega nastanka dalje se zavedamo, da sta vizija in poslanstvo Združenja Manager uresničljiva le, če bomo pot do njiju sproti tlakovali s trdnimi temelji. Zato veliko pozornost posvečamo oblikovanju različnih dokumentov, ki na strokoven in priročen način predstavljajo hrbtenico našega delovanja.

V naši zbirki lahko najdete naslednje priročnike:

Podrobnješi opisi

Novo! Za vas smo pripravili nova vzorca individualnih pogodb o zaposlitvi za:
- direktorja,
- predsednika uprave.

Tomaž Berločnik

»Človek ni stroj. Je racionalno in hkrati čustveno bitje, ki za delo potrebuje usmeritve, a hkrati določeno mero svobode in samoiniciativnosti.«

Tomaž Berločnik

Priporočila Združenja Manager pri sklepanju managerskih pogodb

Priročnik je nastal kot pomoč članicam in članom našega združenja ter drugim vodilnim managerkam in managerjem pri sklepanju individualnih pogodb o zaposlitvi ali drugih pogodb za urejanje managerskega statusa v Sloveniji. Združuje najnovejše prakse s področja urejanja individualnih pogodb in plačevanja managementa.

V Združenju Manager priporočamo, da je razpon osnovne managerske plače odvisen od stopnje zahtevnosti vodenja družbe. Zato v Priporočilih opredeljujemo sedem različnih skupin razpona osnovne plače managementa v Sloveniji, ki so oblikovani glede na velikost gospodarske družbe in kompleksnost njenega poslovanja. Priporočamo, da so zaslužki managerjev v glavnini vezani na uspešnost poslovanja podjetja, zato naj večji del plače predstavlja variabilni del. Zagovarjamo tudi, da so plače managerjev vezane ne le na kratkoročni poslovni rezultat, temveč tudi na srednje- in dolgoročne kazalce poslovanja.

Aktualna priporočila so nastala v začetku leta 2015 in temeljijo na raziskavi Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Združenja Manager o prejemkih managerjev.

Slovenska načela prestrukturiranja dolga

Načela prestrukturiranja dolgov podjetij v Sloveniji povzemajo izkušnje evropskih in azijskih držav s področja prestrukturiranj gospodarstva v razmerah njegove prezadolženosti in ekonomske krize.

Priročnik je v letu 2011 pod vodstvom Branka Greganoviča oblikovala delovna skupina za finančno prestrukturiranje gospodarstva. Zaradi svoje koristnosti je priročnik postal najmanjši skupni imenovalec vseh bank pri določanju okvirov ravnanj za postopke pogajanj med upniki in dolžniki in ga kot model ravnanja na tem področju priporočajo tudi bančni regulator in največja slovenska banka.

Načela so neobvezujoča in opredeljujejo pristop, ki se ga prostovoljno spoštuje pri prestrukturiranju podjetij z večjim številom upnikov.

Vključi.Vse – smernice za spodbujanje enakosti

Dokument Vključi.Vse - smernice za spodbujanje enakosti je nastal v pomoč slovenskim podjetjem pri njihovih prizadevanjih za povečevanje uravnoteženosti vodstvenih ekip.

Priročnik vključuje analizo trenutnega stanja na področju spodbujanja enakosti. Osvetljuje poglavitne ovire za napredovanje žensk v managementu ter opredeljuje cilje in ukrepe za spodbujanje enakosti. Odpira tudi vprašanje uravnoteženosti vodstvenih timov, zlasti uravnoteženosti po spolu.

Smernice za spodbujanje enakosti Vključi.Vse so nastale v okviru našega sodelovanja v evropskem projektu Vključi.Vse, kar je skladno z našimi prizadevanji za povečanje deleža žensk na vodstvenih položajih. Zasledovanje tega cilja je glavno poslanstvo naše Sekcije managerk.

Cvetka Selšek

»Znanje je gonilo vsake družbe, vsakega podjetja, vsakega posameznika.«

Cvetka Selšek

Model 6 Vključi.Vse

Eden od ključnih izzivov pri uvajanju novosti v organizacije predstavlja dilema o tem, na kakšen način jo vpeljati v organizacijo. Podjetjem, ki želijo povečati delež ženskega managementa v svojem okolju, zato nudimo Model 6 Vključi.vse. Slednji predstavlja šest konkretnih načinov in korakov za dosego uravnoteženega vodstva v podjetju. Je eden ključnih dokumentov projekta Vključi.Vse ter temelj delovanja Sekcije managerk.

Kodeks upravljanja javnih delniških družb

S Kodeksom upravljanja javnih delniških družb želimo vzpostaviti natančnejšo določitev standardov upravljanja in vodenja javnih delniških družb, katerih delnice so uvrščene na organizirani trg v Sloveniji. Spodbujamo, da opredeljenim standardom sledijo tudi druge družbe. Na ta način bomo lahko v slovenskem prostoru oblikovali transparenten in razumljiv sistem upravljanja, ki bo višal raven zaupanja tako domačih kot tujih vlagateljev, zaposlenih in tudi širše javnosti v slovenski sistem upravljanja.

Kodeks smo v letu 2009 oblikovali v sodelovanju z družbo Ljubljanska borza, d.d., in Združenjem nadzornikov Slovenije. Pri njegovem nastanku smo upoštevali tako slovensko zakonodajo kot tudi smernice in priporočila EU, etična načela poslovne kulture, notranje akte sodelujočih organizacij ter mednarodno priznane standarde za odgovorno in kakovostno upravljanje družb.

Verjamemo, da je bil priročnik pomembna pridobitev in je omogočil pospešitev transparentnost in etičnost delovanja slovenskega poslovnega okolja.

Prenovljena različica kodeksa je nastala leta 2016.

Priročnik Napotitev managerjev in strokovnjakov na delo v tujino

Napotitev sodelavcev v tujino je zahteven korak tako za posameznika kot tudi za podjetja.

Priročnik zato služi kot praktični pripomoček za podjetja, ki svoje sodelavce pošiljajo na delo v tujino. Nudi odgovor na praktična vprašanja, kot so ali naj napotenega spremlja družina, kakšen konkurenčni paket pripada napotenemu, kako naj poteka integracija napotenega v lokalno okolje, katere praznike je potrebno upoštevati pri delovanju na tujih trgih, kako poteka repatriacija napotenega nazaj v lokalno okolje in podobno. 

Priročnik vključuje tudi rezultate raziskave med slovenskimi podjetji, ki izvajajo napotitve svojih sodelavcev v tujino, davčni in delovno-pravni vidik napotitve, posebno poglavje pa je namenjeno tudi  napotenim na delo v Slovenijo. 

Priročnik smo pripravili v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in je pomembna podpora internacionalizaciji slovenskega gospodarstva.

Slovenske smernice korporativne integritete

Spodbujamo podjetja k razvoju visoke integritete delovanja ter uveljavljanju ničelne tolerance do nezakonitega in neetičnega ravnanja zaposlenih in vodstva. S tem namenom smo oblikovali Smernice korporativne integritete, ki služijo kot vodilo managementu in podjetjem pri uveljavljanju tega poslanstva v svojih okoljih.

Svojo podporo priročniku je izkazalo že več kot 80 slovenskih podjetij. 

Digitalna obljuba

Današnji svet najbolj intenzivno oblikuje prodor sodobne tehnologije tako v življenje posameznikov kot tudi podjetij. Dokazano je, da digitalna preobrazba prinaša nadpovprečno izkušnjo kupcem in strankam podjetij, ustvarja sodobno delovno okolje in spodbuja razvoj zaposlenih, ustvarja preverjene in celovite podatke za prave odločitve ter zagotavlja dolgoročno vitalnost organizacije.

Digitalna obljuba, ki jo je oblikovalo naše združenje, je edinstvena in ena prvih tovrstnih pobud v slovenskem prostoru, ki spodbuja domače gospodarstvo in management k večji digitalizaciji. Slovenske managerje in managerke spodbuja k hitrejšemu uvajanju sprememb in ukrepov digitalne preobrazbe podjetjih v sodobnem, tehnološko naprednem okolju.

Podjetja se s sprejetjem Digitalne obljube zavežejo k uresničevanju petih ključnih korakov na poti digitalni preobrazbe, in sicer:

  • zagotavljanju tako lastnega izobraževanja kot tudi usposabljanja zaposlenih o digitalnem poslovanju,
  • izvedbi analize digitalne zrelosti organizacije,
  • izdelavi digitalne strategije kot sestavnega dela poslovne strategije,
  • zagotavljanju dovolj lastnega časa in časa ključnih kadrov za vzpostavljanje digitalnega poslovanja,
  • zagotavljanju dovolj sredstev in virov za vpeljavo digitalnega poslovanja.

Digitalno obljubo je do sedaj podpisalo že več kot 120 slovenskih managerjev in managerk. Nastala je v okviru projekta Digitalizacija in predstavlja enega od naših ključnih korakov za dosego ciljev, opredeljenih v Zavezi za uspešno prihodnost 15/2020.

Stojan Petrič

»Malenkosti so danes pomembne. Odločajo o tem, ali boš prehitel konkurenco ali ne.«

Stojan Petrič

Medkulturni vodnik

Poslovni priročnik za srečanja s tujimi ljudmi in navadami, ki smo ga naslovili Managerski medkulturni vodnik, je nastal v sodelovanju s študenti in študentkami etnologije in kulturne antropologije. 

Znanje s področja preučevanje človeške družbe in plemen smo prenesli na preučevanje »sodobnih plemen«, ki se oblikujejo v podjetjih. Zanimalo nas je, kako živijo managerji in kakšni so obredi v poslovnem svetu ter kako managerji nastopajo v funkciji posrednikov med poslovnimi kulturami – tako znotraj ene države kot tudi med podjetji iz različnih držav.

S takšnim medkulturnim posredništvom v mislih smo pripravljali tudi vodnik, ki je pred vami. Če boste z njegovo pomočjo stkali vsaj eno novo vez s tujino, bo njegov namen dosežen. Če se boste ob branju zabavali, še toliko bolje!