Kako upravljate z raznolikostjo? Preverite 10 načel

15.10.2020

10 nacel raznolikosti crn2

Ljudje smo zelo različni, pa vendar podobni. Raznoliki timi so močni takrat, ko živijo isto poslanstvo.

 

Sekcija mladih managerjev pri Združenju Manager (ZM) je pripravila orodje za uveljavljanje raznolikosti v podjetjih preko 10-ih načel in treh pristopov, ki je namenjeno razumevanju in vzpostavljanju pristopa, uporabi v praksi ter spremljanju napredka na področju uveljavljanja raznolikosti. 

Model 10-ih načel spodbuja napredek, saj raznolika podjetja bolje inovirajo in razumejo svoje kupce. Hkrati pa predstavlja dodano vrednost za vas, člane ZM, saj boste z izpolnitvijo vprašalnika prejeli povratno informacijo o upravljanju raznolikosti v lastnem podjetju. Ko bomo zbrali dovolj odgovorov (za vsako velikost podjetja po 20), boste dobili tudi informacijo, kje se nahajate glede na velikost podjetja. S tem modelom/orodjem podpiramo enega izmed 17 ciljev trajnostnega razvoja, in sicer zmanjšanje neenakosti.

Načela in vprašalnik za merjenje napredka je pripravila delovna skupina sekcije mladih za raznolikost in vključevanje: Lucija Živa Sajevec, Petra Wagner, Peter Mlakar in Diana Jecič, testiranje pa je za članice in člane ZM brezplačno.

Da, želim preveriti, kako upravljamo z raznolikostjo.

Več o trajnostnem voditeljstvu

Petra Wagner4

Petra Wagner, Mladinska knjiga Založba, pooblaščenka uprave za digitalno prodajo in digitalno transformacijo

Je tudi članica skupine pri ZM, ki je pripravila 10 načel raznolikost: "Zakaj poudarek raznolikosti in vključevanju prav zdaj, ko nas pestijo bolj osnovni poslovni izzivi, kako preživeti, kako zagotoviti plače, katere obveznosti poravnati, katere investicije, naj zamaknemo in kje lahko znižamo stroške?
Zato, ker na hitro in popolnoma na novo oblikujemo kulturo in spreminjamo osnovne vzorce sodelovanja.
Tudi v poslovnem okolju s sodelavci, partnerji in dobavitelji soustvarjamo novo kulturo dela, kjer je varna tehnologija temelj vsakršne komunikacije, sodelovanja in razvoja podjetja v novi realnosti. Le s sprejemanjem raznolikosti med nami pa lahko, tudi v novem načinu z oddaljenimi dostopi do delovnih mest, vzpostavimo odnose, združimo različne izkušnje ter ustvarjamo novo, drugačno in hkrati boljšo prihodnost."

Preberite več

10 načel uveljavljanja raznolikosti

 

1. RAVNOVESJE MED SPOLOMA

Pri razumevanju ravnovesja med spoloma je pomembna sorazmerna zastopanost žensk in moških tako v celotnem številu zaposlenih kot po različnih segmentih (vrhnji vodje, srednji in operativni vodje, strokovnjaki, izvajalci). Kadar zaradi objektivnih vzrokov ni možno dosegati ravnovesja, je primerno postaviti cilje, ki bodo predstavljali približek k ustreznim razmeram v panogi oziroma organizaciji.

 

2. ODGOVORNOST DO DRUŽBE

Družbeno odgovorna podjetja upoštevajo vsebine, ki izkazujejo njihov pozitiven odnos do vplivov na okolje, naravo, na ljudi in druga živa bitja. Pri tem izkazujejo odgovornost organizacije za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, s preglednim in etičnim ravnanjem prispevajo k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in blaginjo družbe, upoštevajo pričakovanja deležnikov, delujejo v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami poslovanja. Odgovornost do družbe naj bi bila integrirana v celotno organizacijo, ki naj bi jo izvajala v svojih odnosih z vsemi zainteresiranimi stranmi.

Podjetja naj bi se ravnala skladno s sedmimi osrednjimi temami: vodenje/upravljanje organizacije, človekove pravice, delovne prakse, okolje, poštene poslovne prakse, odnosi s kupci/potrošniki, vključenost v razvoj skupnosti/družbe ter upoštevanje medsebojne odvisnosti in celovitosti. (Vir: Standard za družbeno odgovornost ISO 26000:2010, ki ne vsebuje zahtev za certificiranje, ampak zgolj priporočila oziroma usmeritve za uveljavljanje družbene odgovornosti).

 

3. LGBTQ

Kratica označuje pristop k enakemu obravnavanju oseb manjšinske spolne usmerjenosti, h kateri prištevamo lezbične, gejevske, biseksualne, transspolne osebe ter tiste, ki dvomijo o svoji spolni identiteti (queer). Namen kratice LGBTQ je poudariti upoštevanje raznolikosti kultur in načina življenja, ki temeljijo na spolni usmerjenosti in spolni identiteti. Vsekakor gre za enakopravno in sistemsko vključevanje teh skupin v vsakdanje življenje in delo.

Luka Erzen3

Luka Eržen

Raziskovalec, predavatelj in svetovalec na področju managementa človeških virov, pri čemer se osredotoča na razvoj strategij raznolikosti in vključenosti, ter predsednik 28. generacije IMB na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pravi: "Raznolikost in vključenost sta danes v digitalno odtujenem svetu po mojem mnenju ključnega pomena. Epidemija in z njo povezani ukrepi so zgolj še poglobili težave vključenosti zaposlenih in povečali diskriminacijo. Čas je, da prepoznamo vrednost raznolikih posameznikov, jih opolnomočimo, omogočimo varno delovno okolje, kjer lahko dosežejo in razkrijejo svoj 'najboljši jaz'. Podjetja si pri samoevalvaciji raznolikosti in vključevanja lahko pomagajo s testom, ki je objavljen na spletni strani ZM, nato pa uporabijo in vključijo načela raznolikosti in vključenosti. Če želijo podjetja pripraviti celostno strategijo, predlagam, da upoštevajo in vključijo vseh 10 načel in v okviru tega pripravijo posamezne pobude, ki bodo spodbujale in povečevale učinkovitost vpeljave le-teh."

Preberite več

4. RAVNOVESJE MED DELOM IN ZASEBNOSTJO

V času nenehnih razvojnih sprememb in nepredvidljivih dogajanj na vseh področjih delovanja organizacij je občasno prisoten velik vsebinski in časovni delovni pritisk na zaposlene. Zaradi tega je v organizacijah primerno vzpostaviti ravnovesje med zahtevanimi delovnimi aktivnostmi in zasebnim ter družinskim življenjem. V okviru zakonsko razpoložljivega časa gre za razumevanje za zasebno in družinsko življenje, za upoštevanje časa za vzgojo in varstvo otrok, za osebne zdravstvene potrebe, za razumevanje socialnega, kulturnega, športnega udejstvovanja ter za razumevanje drugih oblik uveljavljanje fizičnega ter čustvenega ravnovesja zaposlenih. Družinsko življenje pojmujemo v širšem smislu - v različnih oblikah družinskih življenja (klasične družine, enostarševske, istospolne, medgeneracijske in druge oblike družin).

 

5. RAZNOLIKOST DOBAVITELJEV

Organizacija v sklopu raznolikosti nabav spodbuja možnosti za sodelovanje z različnimi velikimi ali majhnimi dobavitelji, bolj ali manj znanimi dobavitelji iz različnih okolij, ki izpolnjujejo standarde kakovosti in skupek drugih značilnosti za kakovostno in ekonomično dobavljanje polizdelkov, izdelkov, energetskih virov in drugih repro-materialov ter storitev. Sodobne organizacije spodbujajo nova partnerstva in razvoj novih oblik sodelovanja z raznolikimi dobavitelji. Nekatere imajo tudi vzpostavljena pravila za sodelovanje z raznolikimi dobavitelji (npr. kodeks ravnanja za dobavitelje, ki lahko med standardi kakovosti vsebuje tudi pozitiven odnos dobaviteljev do ključnih načel, ki neposredno vplivajo na uveljavljanje raznolikosti).

 

6. TRAJNOSTNO DELOVANJE

Organizacija na svoj originalen način zagotavlja povezovanje in sodelovanje z zunanjimi in notranjimi deležniki, aktivno uvaja ekonomske, okoljske in druge vidike preoblikovanja v trajnostno delovanje. Pri tem načrtuje, izvaja, preverja in izboljšuje svoje cilje pri doseganju kakovostnega življenje za vse. Delni cilji naj bi bili aktivno vplivanje na vključujoče, zdravo, varno in odgovorno delovno okolje. Organizacija naj bi sprejemala ukrepe za učenje skozi celoten življenjski ciklus, z uporabo trajnostnih tehnologij dosegala primerno produktivnost in ustvarjala visoko dodano vrednost, pri čemer bo ohranjala zdravo naravno okolje. Pri poslovanju naj bi zagotavljala visoko stopnjo sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja ter skozi enako plačilo za enako delo preprečevala zniževanje osebnega standarda zaposlenih ali morebiti celo nastanek revščine.

PODPORNIKI RAZNOLIKOSTI IN VKLJUČEVANJA

7. ZAVZETOST VSEH GENERACIJ

Organizacije lahko na osnovi sodelovalnega voditeljstva dosegajo visoko stopnjo sistemskega spodbujanja za osebno rast, izobraževanje in razvoj, zagnanega izvajanja oziroma zavzetosti zaposlenih (ne samo za delo, ampak tudi za ustvarjalno in inovativno oblikovanje ter realizacijo novih idej). Gre tudi za razvoj mislečega in ustvarjalnega okolja pri delu ter spodbujanje zavzetosti vseh, mladih in starejših generacij (štipendistov, zaposlenih mladih, srednjih in starejših generacij) in še posebej – odkrivanje in razvoj talentov pri vseh generacijah zaposlenih.

Barbara Zupancic2

Barbara Zupančič, vodja Listine raznolikosti Slovenija

"Vlaganje v raznolikost in vključenost bogati vir organizacijske energije, kar podjetju, še posebej pri soočanju s posledicami krize, predstavlja nepredstavljivo prednost pred ostalimi (Fortune, Great Place to Work, 2019). Dosledno uveljavljanje načel raznolikosti bo povečalo kreativnost, produktivnost, prineslo nov pristop do izzivov. Prav tako se bo povečala empatija zaposlenih ter občutek povezanosti in pripadnosti podjetju, kar je ključno orodje sodobnega voditeljstva.
V Združenju Manager, ki je pravi ambasador raznolikosti in vključenosti v slovenskem delovnem okolju, so pripravili orodje '10 načel uveljavljanja raznolikosti', ki vam bo pomagalo pri strateškem načrtovanju korakov na poti raznolikosti in vključevanja."

8. VKLJUČEVANJE VSEH

Kot rečeno pri definiciji pojma, je vključevanje prizadevanje, pri katerem so skupine ali posamezniki, z različnim poreklom in kulturo družbeno sprejeti, dobrodošli ter enako obravnavani, ne glede na raznolikost. Gre za uravnoteženo vključevanje žensk in moških, ljudi različnih ras, etničnih pripadnosti, vere in prepričanj, starosti, različnih spolnih usmeritev, ljudi različnih fizičnih, duševnih in psihičnih zmožnosti ter ljudi z migracijskim ozadjem. Ključni cilj organizacije naj bi bil sodelovanje vseh in integracija znanja ter veščin. Pomembno je tudi zagotavljanje dostojnega dela za vse navedene skupine ob upoštevanju nekaterih družbeno sprejemljivih specifik njihove skupne oziroma osebne kulture.

 

9. DO INVALIDOV PRIJAZNA ZAPOSLITEV

Organizacije imajo strpen in spoštljiv odnos do nekaterih telesnih, duševnih in psihičnih (ne)zmožnosti sodelavk in sodelavcev, zato znotraj tehnoloških in poslovnih procesov aktivno ustvarjajo primerna delovna okolja. Gre tudi za vzpostavljanje delovnih pogojev, ki invalidom lajšajo oziroma zmanjšujejo različne ovire pri vsakodnevnem opravljanju dela in življenju nasploh. Organizacije pri nekaterih delovnih mestih z novimi tehnologijami sistematično izboljšujejo ergonomske pogoje za delo ter s tem prispevajo k aktivni integraciji zaposlenih invalidov v vsakdanje življenje.

Peter Mlakar 5x5

Mag. Peter Mlakar, vodja Službe za kakovost poslovanja v AMZS

Mlakar je tudi član skupine pri ZM, ki je pripravila 10 načel raznolikosti: "Naše osebno poslanstvo je tesno povezano z občutki svobodnega in enakopravnega vključevanja ter z zadovoljstvom ob doseženih rezultatih ob dobrem sodelovanju z drugimi. Zaradi tega naj bi se organizacije aktivno odzivale na pričakovanja raznolikih zaposlenih. Deset načel raznolikosti, ki smo jih pripravili, je dobro razumeti kot osnovo za vzpostavljanje in spodbujanje lastnega pristopa, ki bo organizaciji služil ob upoštevanju vseh njenih specifik. Razvita podjetja, ki so že vstopila v fazo mislečih podjetij, na mnogih področjih krepijo razvoj raznolikosti. Spodbujanje in upravljanje raznolikosti seveda ni zmeraj enostavno. Vemo, da je lažje sodelovati s podobno mislečimi ljudmi. Če imamo željo napredovati, pa se moramo mnogokrat podati na zahtevnejšo pot, polno raznolikih ljudi, priložnosti in presenečenj."

Preberite več

10. UPRAVLJANJE RAZNOLIKOSTI

Organizacije zagotavljajo enakopravnost pri plačilih zaposlenim. Z aktivnim upravljanjem raznolikosti (vključeno v letni poslovni načrt in letno poslovno poročilo) preprečujejo nastanek pristranskosti, ki bi lahko pomenile odmike od načel uveljavljanja raznolikosti. To lahko počnejo:

- na strateški ravni (z ocenjevanjem dejanske kulture in klime raznolikosti),

- na letni ravni (s samo-ocenjevanjem stanja in dosežkov pri uveljavljanju načel raznolikosti) ter

- na operativni ravni (s sprejemanjem ukrepov za izboljšave).

Ključne aktivnosti naj bi s pooblastilom vodstva organizacije koordiniral manager raznolikosti ob tesnem sodelovanju vodij in večine zaposlenih.

–> Preverite testna vprašanja za vsako načelo

 

Obrazložitev pojmov

RAZNOLIKOST (DIVERSITY) = Ljudje smo različni in edinstveni. Raznolikost je vsaka razsežnost, ki jo lahko uporabimo za razlikovanje skupin in ljudi med seboj. Pri obravnavanju odnosov med nami je bistveno večplastno razumevanje raznolikosti: gre za raznolikost rase, narodnosti, jezika, dela, spola, starosti, spolne usmerjenosti, socialnega statusa, ekonomskega statusa, družbenega položaja, telesnih sposobnosti, duševnih sposobnosti, zakonskega statusa, starševskega statusa, premoženjskega stanja, zdravstvenega stanja, osebnih lastnosti, izkušenj, verskih prepričanj, demografskih značilnosti, kulturnega porekla in običajev, političnih prepričanj in različnih drugih osrednji kulturi primernih prepričanj. Gre tudi za pozitivno sprejemanje in spoštovanje drugačnosti, pravičnosti in soodvisnosti.

(COOPERATION, INTERACTION) = Sodelovanje med ljudmi je neposredno ali posredno vzajemno komuniciranje, vplivanje in vstopanje v neko vzajemno razmerje med osebo oziroma skupino ljudi in drugimi osebami ali skupinami, ki se lahko odvija na različnih ravneh (osebno, elektronsko, čustveno, poslovno ipd.). Osnova za sodelovanje so največkrat skupni interesi, skupni cilji, rezultati ali skupni problemi.

VKLJUČEVANJE (INCLUSION) = Vključevanje je ena od univerzalnih človekovih pravic, ki ljudem omogoča enak dostop in priložnost za enakopravno in samostojno koriščenje različnih oblik družbenega življenja. Vključevanje je prizadevanje, pri katerem so skupine ali posamezniki, z različnim poreklom kulturno in družbeno sprejeti, dobrodošli ter enako obravnavani, ne glede na raznolikosti. Ob primerni vključenosti imajo skupine oziroma posameznik občutek pripadnosti, se počutijo spoštovane in cenjene. Vključitev pogosto pomeni pozitivno spremembo miselnosti in kulture organizacije ter ponudi vidne učinke, ki se odražajo v okrepljenem poslanstvu, poslovni uspešnosti, razvoju in napredku organizacije.

ENAKOST, ENAKOPRAVNOST (EQUALITY) = Ljudje smo raznoliki, vendar želimo enako oziroma enakopravno obravnavanje na vseh ključnih področjih družbenega življenja. Gre za enakopravnost pred zakonom, enako obravnavanje glede na spol, narodnost, raso ali vero, pri izobraževanju, zaposlovanju, starševstvu, priznavanju in nagrajevanju dosežkov, zdravstvenih storitvah ipd. Govorimo tudi o naporih za socialno in ekonomsko enakopravnost med spoloma.

PODPORNIKI RAZNOLIKOSTI IN VKLJUČEVANJA