Občni zbor

Občni zbor je najvišji organ Združenja Manager in ga sestavljajo vsi njegovi člani. Občni zbor je pristojen za:

  • sklepanje o dnevnem redu, volitvah delovnega predsedstva in drugih organov občnega zbora
  • sprejemanje poročila o delu in programu dela združenja
  • sprejemanje finančnega načrta in letnega poročila združenja
  • volitve in razrešitve članov upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in predsednika združenja
  • razpravljanje in sklepanje o poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča
  • odločanje o pritožbah zoper odločitve častnega razsodišča
  • sprejemanje, spreminjanje in dopolnjevanje pravil združenja in drugih aktov združenja
  • odločanje o prenehanju združenja
  • odločanje o drugih zadevah, skladno z akti združenja in o zadevah, ki jih predlagajo organi in člani združenja v skladu z namenom in cilji združenja

Delovanje občnega zbora predpisujejo Pravila Združenja Manager.

GRADIVO 2024