10 načel Kodeksa etike

"Dobro voditeljstvo na podlagi etičnih načel bo vedno prinašalo tudi rezultate v smislu uspešnosti podjetja."

Boštjan Gorjup, manager leta 2018

Namen etičnega kodeksa Združenja Manager je spodbujati razvoj poslovne etike, oblikovati razumljive vrednostne standarde, dajati navdih in oporo članom pri njihovem delovanju ter zarisati jasno ločnico med dobrimi in slabimi managerskimi praksami.

1. Spoštujem dostojanstvo posameznika

Pri poslovanju in sprejemanju odločitev spoštujem vsakega posameznika, s katerim ima podjetje odnos.

Čeprav pri poslovanju prihaja do nasprotij interesov, nikoli ne zanemarim dejstva, da poslujem z ljudmi, ki imajo pravico do spoštovanja njihove osebnosti, dostojanstva, osebne integritete in zasebnosti. Ne bom diskriminiral nobenega posameznika na podlagi spola, rase, spolne usmerjenosti, narodnosti, veroizpovedi in drugih osebnih okoliščin.

2. Skrbim za rast in razvoj sodelavcev

Vir uspešnosti podjetja so sposobni in zavzeti sodelavci. Njihova energija in znanje omogočata razvoj in uspeh podjetja, zato se zavzemam za dobrobit vseh sodelavcev. Upoštevam, da ni učinkovitosti brez humanosti in ne humanosti brez učinkovitosti.

Spoštujem vse sodelavce in cenim njihov trud in delo, s katerima prispevajo k uspehu podjetja. Za njihov prispevek jim zagotavljam ustrezno plačilo. Prizadevam si za osebno rast naših sodelavcev tako po strokovni kot osebni plati. Sodelavce vodim tako, da se bodo razvijali v samostojne in cenjene osebe, ki rade delajo v podjetju, ki ga vodim.

Moje vodilo bo proaktivna in transparentna interna komunikacija. Prizadevam si, da bo vsak sodelavec dobil jasno določeno, svojemu znanju in sposobnostim primerno in koristno vlogo v podjetju in da bo pri uresničevanju zadanih ciljev čim bolj samostojen in opolnomočen.

Zavzemam se za načrtovanje osebnega razvoja sodelavcev, za njihovo nenehno izobraževanje in usposabljanje. Pomagam jim pri uresničevanju z njimi dogovorjenega osebnega razvoja, ki je predpogoj uspešnega poslovnega razvoja in rasti.

Sodelavke bodo za enako delo nagrajene enako kot moški. Pri napredovanjih nisem pristranski za spol in zavzemam se za enakopravnost na delovnih mestih.

Ne dovoljujem trpinčenja na delovnem mestu zaradi spola, rase, verske pripadnosti, politične usmeritve ali kakršnega koli drugega razloga. Zavzemam se za ločitev osebnega od profesionalnega, saj osebni odnosi ne morejo in ne smejo biti razlog za zanikanje profesionalne usposobljenosti posameznika.

Spoštujem pravico zaposlenih do članstva v sindikatu. Zavedam se, da imata sindikat in podjetje včasih nasprotujoče si cilje, zato se bom pri reševanju teh konfliktov posluževal odprtega in konstruktivnega dialoga.

Tako od vodstva kot od vseh zaposlenih pričakujem, da bodo varovali premoženje podjetja in da ne bodo izkoriščali bodisi lastnine bodisi storitev, ki so jim na voljo, za svoje lastne namene.

Sodelavcem pomagam materialno, z razumevanjem in z nasveti, če jih doleti nesreča.

Upoštevam, da naši sodelavci niso le naši zaposleni, ampak tudi možje in žene, partnerji in partnerke, očetje in matere, sinovi in hčere, ki imajo tudi druge dolžnosti v svojih življenjih, zato jim po najboljših močeh v okviru danih možnosti omogočam usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.

3. Osredotočam se na blaginjo podjetja

Prizadevam si za čim koristnejše poslanstvo podjetja in njegov nenehni trajnostni razvoj.

Moja naloga je, da oblikujem vsem razumljivo in koristno poslanstvo našega podjetja, da skladno s tem določim merljive cilje podjetja, ki jih odgovorno usklajujem z drugimi deležniki in jih nato dosledno uresničujem. Pri tem upoštevam načelo nenehnega, trajnostnega večanja blaginje delničarjev, kupcev, zaposlenih in drugih, katerih materialni položaj je odvisen od delovanja našega podjetja. Za večjo blaginjo je nujen dobiček, ki ga razumem v dolgoročni perspektivi.

Zavezujem se k stalnemu spremljanju makroekonomskih, družbenih, tehnoloških in drugih sprememb v okolju, da bi temu primerno pravočasno prilagodil strategije podjetja.

Ustvarjam razmere za razvoj tehnoloških in netehnoloških inovacij podjetja ter pogoje za korektno uporabo invencij drugih.

4. Odgovoren sem do lastnikov

Odgovornost imam do lastnikov kapitala, ne glede na vrsto lastnine. Njihov interes usklajujem z interesi sodelavcev in drugih deležnikov. Prizadevam si za ustrezen donos, ki bo temeljil na razmerju med višino dobička in stopnjo tveganja.

Prizadevam si čim bolje spoznati interese lastnikov kapitala, da bi jih v dobro podjetja uskladil z dolgoročnimi interesi drugih deležnikov in jih oblikoval v konkretne cilje podjetja.

Lastnike kapitala redno in transparentno informiram o stanju podjetja, da se bodo lahko ustrezno odločali o prihodnjih vlaganjih.

5. Gradim medsebojno zaupanje med poslovnimi partnerji

S kupci, dobavitelji in upniki ustvarjam partnerstvo, ki bo temeljilo na medsebojnem zaupanju. Naši odnosi bodo spoštljivi in v duhu dobre poslovne prakse.

Medsebojno zaupanje gradim na doslednem uresničevanju dogovorjenega in dobre poslovne prakse.

Pogodbe sklepam s pogoji, ki sem jih sposoben uresničevati v skladu z zakoni in dobrimi poslovnimi navadami.

Medsebojne spore poskušam reševati sporazumno, v duhu dobrega sodelovanja.

Svoje dobavitelje, kupce in upnike pravočasno seznanjam s tistimi načrti, od katerih je odvisno naše prihodnje sodelovanje. Zavračam sklepanje poslov, pridobivanje informacij o konkurenci ali ustvarjanje prednosti pred konkurenco po moralno spornih metodah. Ne podkupujem in se ne pustim podkupiti ter ne sprejemam ali dajem daril, katerih vrednost presega običajno prakso.

6. Delujem dobronamerno do skupnosti 

Podjetje je odvisno od skupnosti, v kateri deluje, kot je tudi skupnost odvisna od podjetja. Vzajemen odnos temelji na poštenosti, transparentnosti, medsebojni pomoči, razumevanju in zaupanju.

V skupnosti prevzemam pozitivno vlogo. To dosegam s finančnim, materialnim in nematerialnim spodbujanjem znanosti, športa, kulture, okolja, izobraževanja, zdravstva in drugih aktivnosti v danih zmožnostih podjetja. Vodilo pri tem bo največja korist, ki jo bo imela skupnost, saj bo imelo pri tem posredno korist tudi podjetje.

Pri naravnih in drugih nesrečah po najboljših močeh pomagam tako materialno, finančno in osebno kot s podporo in nasveti. Nisem brezbrižen do nesreč in krivic, ki se dogajajo po svetu in bom po svojih najboljših močeh skušal dodati svoj prispevek k urejanju globalne skupnosti.

7. Vodim odprt in konstruktiven dialog z državo in njenimi institucijami

Z državo sodelujem pri ustvarjanju pogojev, ki omogočajo razvoj gospodarstva in posameznikov. Do države in njenih institucij sem konstruktivno kritičen, kadar bi s svojimi ukrepi omejevala učinkovitost trga in s tem konkurenčnost gospodarstva.

Prizadevam si za takšno gospodarsko ureditev, v kateri bo država predvsem ustvarjala ugodne razmere za zdrav in čvrst razvoj podjetništva, podjetjem pa bo pustila, da bodo svobodno gospodarila v okviru dogovorjenih pravil.

Zastopam mnenje, da naj država dosega zdrav in čvrst razvoj po naravni poti, to je z ustvarjanjem konkurenčnosti. Zato se zavzemam za čim večjo svobodo pri uveljavljanju interesov podjetja ob hkratnem upoštevanju interesov države, družbe indrugih deležnikov in za spoštovanje dogovorjenih pravil igre.

Zavedam se, da imata država in podjetje včasih nasprotujoče si cilje, zato se bom pri reševanju teh konfliktov posluževal odprtega in konstruktivnega dialoga.

Sodelujem pri sprejemanju zakonov in pravil igre in pri tem upoštevam načela tržne učinkovitosti, ki vodijo do največje blaginje. Uspeh podjetja zagotavljam ob spoštovanju prava in družbenih vrednot.

Zavzemam se za poslovno okolje, v katerem bo omogočen razvoj inovativnosti in podjetništva. Z državo sodelujem na vseh področjih, ki bi lahko pripomogle k uresničevanju teh ciljev in s tem k dvigu konkurenčnosti gospodarstva.

8. Odgovorno sobivam z okoljem

Zavzemam se za odgovorno sobivanje z okoljem in naravo ter spodbujam okolju prijazen življenjski stil vseh deležnikov.

Spodbujam in vlagam v okolju prijazne poslovne procese, izdelke in storitve. Zmanjšujem raven emisij, podpiram skrbno ravnanje z odpadki, s surovinami in z energijo. Podpiram strateške usmeritve pridobivanja energije iz obnovljivih virov.

Spremljam dogajanje na področju varovanja okolja in spremembe vnašam v dnevno poslovanje.

9. Zavedam se zahtevnosti poklica

Prizadevam si krepiti svojo sposobnost in usposobljenost za vodenje, zato se bom sproti seznanjal z novostmi, se izobraževal in aktivno poslušal posameznike z zamislimi in predlogi.

Poklic vodenja razumem kot poslanstvo, od katerega je odvisna dobrobit posameznikov in družbe kot celote. V poklicu vedno stremim k odličnosti in odločitvam, ki vodijo v dolgoročno uspešnost celotnega podjetja, in s tem koristijo vsem ali vsaj večini deležnikov.

Za dobro opravljanje poklica je potrebna strokovna podkovanost, zato se redno izobražujem in izmenjujem izkušnje z drugimi. Za odličnost vodenja se zavezujem k odprtosti do znanj in veščin strokovnjakov iz znanstvenih in ostalih, divergentnih strokovnih okolij in področij, ki mi s svojo vednostjo lahko pomagajo pri reševanju ključnih problematik gospodarstva.

Zavedam se, da je uspešnost mojega dela odvisna tudi od dobrega počutja vseh vpletenih. S svojim vzorom kažem elemente dobrega vodenja ljudi in procesov, saj je za uspešno organizacijo pomemben odnos do vsakega njenega člena.

Znanje in izkušnje si pridobivam in širim tudi skozi različne oblike druženja in povezovanja, zato za svoj strokovni razvoj skrbim tudi tako, da sem aktivni člani združenj in drugih organizacij, katerih cilj je napredek določenega strokovnega področja.

Zavedam se, da sem sestavni del javnosti. Zato del svojega časa namenjam tudi javnemu delu. Javnost pravočasno in transparentno obveščam. Prostovoljno prevzemam tudi javne, zlasti humanitarne in družbeno-koristne funkcije, da bi s svojim znanjem prispeval k razvoju skupnosti.

10. Odgovoren sem do sebe

Odgovornost imam tudi do sebe samega in svoje družine. Skrbim za svoje zdravje in uravnoteženo življenje. 

Skrbeti moram tudi za svoje zdravje, zato bom skrbel za telesno kondicijo z rednim ukvarjanjem s športom in za psihično kondicijo s počitkom, časom z družino in prijatelji. Prav tako bom z branjem, obiskovanjem kulturnih dogodkov in drugimi ustvarjalnimi dejavnostmi spodbujal svoj osebnostni razvoj.

Zavzemam se, da bom splošna etična načela upošteval tudi v svojem osebnem življenju in jih spodbujal tudi pri drugih ljudeh v svojem osebnem življenju.