Poslovna etika

Dobri rezultati, na pravi način.

"Čim višje je posameznik na družbeni lestvici, tem večjo težo ima njegov odnos do moralnih in etičnih norm. In managerji so na teh lestvicah zelo visoko. Funkcija jim daje moč in vpliv, saj s svojimi odločitvami vplivajo na položaj podjetja, ki ga vodijo, in vseh, ki so z njimi povezani: lastnikov, zaposlenih, kupcev in dobaviteljev, posredno je krog seveda še veliko širši. Svoj ugled vzdržujejo in krepijo ne le z doseženimi poslovnimi rezultati, ampak tudi s svojo etično držo, ki predstavlja pomembno insignijo na njihovi karierni in, ker gre za javne osebnosti, tudi zasebni poti."

Vojko Čok, predsednik Častnega razsodišča

Managerji s svojimi odločitvami in načinom vodenja vplivajo na uspešnost trajnega razvoja podjetja. Interesi različnih deležnikov, ki gradijo poslovni ekosistem, si pogosto nasprotujejo. Zato je izjemnega pomena, da tisti, ki vodijo te organizacije, delujejo po načelu 'bonum comune' – pravico do vodenja in usmerjanja kapitala naj imajo zgolj tisti, ki služijo v dobro vseh.

Združenje Manager ustvarja platformo za doseganje dobrih poslovnih rezultatov, ki pa morajo biti ustvarjeni na pravi način. Osnova za etično delovanje je Kodeks etike Združenja Manager, pripravljen in sprejet takoj po ustanovitvi društva Manager, ki pa se je z leti dopolnjeval.

Z namenom spodbujanja in uveljavljanja poslovne etike članom poleg kodeksa etike predstavljamo še:
• 5STIL principe vodenja,
• slovenske smernice korporativne integritete,
• priporočeno branje,
• delo častnega razsodišča,
• sodelovanje s strokovnjaki na področju etike in poslovne integritete: EISEP, KPK, Transparency International …

 

1. Kodeks etike

"Dobro voditeljstvo na podlagi etičnih načel bo vedno prinašalo tudi rezultate v smislu uspešnosti podjetja."

Boštjan Gorjup, manager leta 2018

Namen etičnega kodeksa Združenja Manager je spodbujati razvoj poslovne etike, oblikovati razumljive vrednostne standarde, dajati navdih in oporo članom pri njihovem delovanju ter zarisati jasno ločnico med dobrimi in slabimi managerskimi praksami.

Managerji s svojimi odločitvami in načinom vodenja vplivajo na uspešnost trajnega razvoja podjetja, s čimer se neposredno dotikajo življenja in blaginje sodelavcev, kupcev, lastnikov, dobaviteljev, okolja, države in na splošno širše družbe. Interesi različnih deležnikov si pogosto nasprotujejo, zato je bistveno, da se zavedajo daljnosežnosti svojih odločitev.

Merilo za izbor vodilnih naj upošteva načelo 'bonum comune' (Platon in drugi): pravico do vodenja in usmerjanja kapitala naj imajo zgolj tisti, ki služijo v dobro vseh. Ta odgovornost za izbor najprimernejšega je v tržnem sistemu prepuščena lastnikom in delničarjem podjetij, managerji, ki sprejmejo ta izziv, pa imajo nalogo, da svoje delo opravljajo odgovorno in v skladu z etičnimi načeli. Sledenje tem načelom bo prineslo dobrobit tako podjetjem kot družbi.

Namen kodeksa je nuditi smernice managerjem na vseh ravneh, predvsem pa vrhnjemu managementu, kako se etično odločati, ko se srečujejo z nasprotujočimi interesi različnih deležnikov. Kodeks je namenjen vodilnim v profitnih organizacijah, smiselno pa se lahko načela upoštevajo tudi v drugih organizacijah.

Kodeks ima 10 načel, ki urejajo štiri odnosna področja:
- odnos do sebe,
- odnos do drugih posameznikov,
- odnos do družbe kot celote in
- odnos do narave/okolja.

Kodeks ima dve ravni etike: prva opredeljuje etični odnos med posameznikom in podjetjem, druga pa opredeljuje razmerje podjetje-država-družba. Kodeks celovito združuje vidike zakonitosti (skladnost z obstoječim pravom), pravičnosti (tudi kjer ta s pravom ni določena), vpetosti v družbeno okolje, trajnostni razvoj (upoštevanje prihodnjih generacij) in odgovorno sobivanje (celostna obravnava podjetij in organizacij).
Vse navedbe v moški slovnični obliki se nanašajo na ženski in moški spol.

"Kar se tiče etike, nam je uspel preporod: preporod ljudi in dobrih praks, ki sedaj postopoma dviguje imidž slovenskemu managementu."

Boštjan Gorjup, manager leta 2018

10 načel Kodeksa etike Združenja Manager
10 načel Kodeksa etike

1. Spoštujem dostojanstvo posameznika
Pri poslovanju in sprejemanju odločitev spoštujem vsakega posameznika, s katerim ima podjetje odnos. 

2. Skrbim za rast in razvoj sodelavcev
Vir uspešnosti podjetja so sposobni in zavzeti sodelavci. Njihova energija in znanje omogočata razvoj in uspeh podjetja, zato se zavzemam za dobrobit vseh sodelavcev. Upoštevam, da ni učinkovitosti brez humanosti in ne humanosti brez učinkovitosti.

3. Osredotočam se na blaginjo podjetja
Prizadevam si za čim koristnejše poslanstvo podjetja in njegov nenehni trajnostni razvoj.

4. Odgovoren sem do lastnikov
Odgovornost imam do lastnikov kapitala, ne glede na vrsto lastnine. Njihov interes usklajujem z interesi sodelavcev in drugih deležnikov. Prizadevam si za ustrezen donos, ki bo temeljil na razmerju med višino dobička in stopnjo tveganja.

5. Gradim medsebojno zaupanje med poslovnimi partnerji
S kupci, dobavitelji in upniki ustvarjam partnerstvo, ki bo temeljilo na medsebojnem zaupanju. Naši odnosi bodo spoštljivi in v duhu dobre poslovne prakse.

6. Delujem dobronamerno do skupnosti 
Podjetje je odvisno od skupnosti, v kateri deluje, kot je tudi skupnost odvisna od podjetja. Vzajemen odnos temelji na poštenosti, transparentnosti, medsebojni pomoči, razumevanju in zaupanju.

7. Vodim odprt in konstruktiven dialog z državo in njenimi institucijami
Z državo sodelujem pri ustvarjanju pogojev, ki omogočajo razvoj gospodarstva in posameznikov. Do države in njenih institucij sem konstruktivno kritičen, kadar bi s svojimi ukrepi omejevala učinkovitost trga in s tem konkurenčnost gospodarstva.

8. Odgovorno sobivam z okoljem
Zavzemam se za odgovorno sobivanje z okoljem in naravo ter spodbujam okolju prijazen življenjski stil vseh deležnikov.

9. Zavedam se zahtevnosti poklica
Prizadevam si krepiti svojo sposobnost in usposobljenost za vodenje, zato se bom sproti seznanjal z novostmi, se izobraževal in aktivno poslušal posameznike z zamislimi in predlogi.

10. Odgovoren sem do sebe
Odgovornost imam tudi do sebe samega in svoje družine. Skrbim za svoje zdravje in uravnoteženo življenje. 

"Če se o etiki razpravlja in se je ne živi, izgubimo kompas presoje med pravimi vizionarji in zgolj tistimi, ki prodajajo stare resnice v embalaže prave mere. Slednja je sicer definicija trga, a žal, ne etičnega poslovanja."

Dr. Lucija Mulej Mlakar

Člani Združenja Manager se ob včlanitvi v združenje zavežejo k spoštovanju in upoštevanju smernic, ki jih zajema kodeks.

Kodeks etike je ustvarjalo več kot 50 posameznic in posameznikov, še posebna zahvala ob prenovi kodeksa v letu 2011 pa gre dr. Luciji Mulej Mlakar.

2. 5STIL - INTEGRITETA VODITELJSTVA 5 ZVEZDIC
5STIL

Projekt je nastal v partnerstvu med EISEP (Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja) in Združenjem Manager ter s podporo Ameriške ambasade v Sloveniji z namenom, da razvijemo praktičen model vodenja za udejanjanje principov skladnosti in etike v poslovnih praksah.

Pet principov, na katerih temelji program Integritete voditeljstva 5 zvezdic (5STIL), prestavlja konkreten smerokaz in orodje, kako lahko podjetje s pomočjo dobrega voditeljstva v delovanje podjetja vpelje te principe z oprijemljivimi pokazatelji, ki po mednarodnih standardih ter dobrih praksah odlikujejo etična podjetja. Opis petih principov s pokazatelji je na voljo tukaj.

Preberite tudi Koliko se etičnost splača?

 

Priročnik 5 STIL

3. Slovenske smernice korporativne integritete
slovenske smernice korporativne integritete

Februarja 2014 so štiri organizacije: Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager, Združenje nadzornikov Slovenije in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike g. Boruta Pahorja, predstavile Slovenske smernice korporativne integritete.
Smernice so zasnovane kot praktično naravnano vodilo, ki podaja celosten pregled, kaj so nameni, cilji in – najpomembneje − aktivnosti za razvoj trajnostne korporativne integritete.

S podpisom smernic se podjetje-podpisnik zavezuje k spoštovanju in krepitvi integritete pri svojem poslovanju v skladu z zakonodajo in etičnimi standardi.

Slovenske-smernice-korporativne-integritete.pdf

Delo Častnega razsodišča
vojkocok

Častno razsodišče odloča o pritožbah zoper člane združenja, o neizpolnjevanju pogojev za članstvo v združenju in neizpolnjevanju obveznosti člana, določenih s pravili Združenja Manager. Ima predsednika in štiri člane, ki jih za mandatno dobo treh let, po kateri so lahko ponovno izvoljeni, izvoli občni zbor.

Splošna ocena Častnega razsodišča je, da člani ZM s svojim delom in ravnanji vzdržujejo ter krepijo svoj ugled in ugled managerskega poklica, kar je pravzaprav osnova tudi za ugled in vpliv samega združenja. Dosledno zavzemanje za krepitev etične drže svojih članov in managerjev nasploh je pomembno prispevalo tudi k verodostojnosti odmevnih nastopov organov združenja v javnosti.

Člani častnega razsodišča Divna Brkić Hendrixck, Melita Ferlež, Jurij Giacomelli, Tjaša Kolenc Filipčič, s predsednikom Vojkom Čokom na čelu, delujejo tudi kot posvetovalno telo na področju krepitve etike članov Združenja Manager.

Predsednik Vojko Čok vodi tudi mentorsko skupino s področja poslovne etike in uspešnosti poslovanja.

Dodatno branje

Vojko Čok: Rdečica je dokaz, da notranji kompas presoje deluje, MQ rewvija, julij 2019

Vojko Čok: 30 let rasti, pa tudi skušnjav in izzivov, publikacija 30 let Združenja Manager, maj 2019

Rok Praprotnik: Zakaj dobri ljudje naredijo slabe stvari, revija MQ, november 2017

Matej Drašček: Primer prakse. Riba smrdi pri glavi, svetovni etos 2016

Vojko Čok: O pomenu etike Skozi prizmo managementa, knjiga Misli Združenja Manager 2014

Dan Ariely: Poštena resnica o nepoštenosti, Založba Umco, 2013

Jože P. Damijan: Če lahko šef, lahko tudi jaz, revija MQ, april 2013

Sonja Šmuc: Daleč naj bo horizont, MQ, marec 2011

Medeja Lončar: Slika v ogledalu, MQ, marec 2011

Sonja Šmuc: Poslovna etika išče svojo strugo, Prepletanje, julij 2011

Sonja Šmuc: Sram nas je tistih brez sramu, MQ, september 2010

Sonja Šmuc: Kako splesti krepostno košaro, MQ, april 2010

Lucija Mulej Mlakar: Videz etike za doseganje strateških ciljev, MQ, december 2009

Boštjan Koritnik: Kako elite snujejo etična pravila, marec 2009

 

Sodelovanje s strokovnjaki na področju etike in poslovne integritete

Združenje Manager z namenom razvoja in uveljavitve etike sodeluje z različnimi strokovnjaki, civilnimi iniciativami in interesnimi skupinami, ki želijo in so pristojna za krepitev poslovne integritete:

  • Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja (EISEP) 

Njegove glavne dejavnosti so izobraževanje, raziskovanje in razvoj na področju korporativne skladnosti in etike ter skrb za razvoj poklica pooblaščenca za skladnost poslovanja v Sloveniji in širši osrednji evropski regiji. Skupaj z EISEP in ob podpori Ameriške ambasade smo v letu 2019 pripravili 5STIL (5 star Integrity Leadership), model petih principov vpeljave programa korporativne skladnosti in integritete. Več pod točko 2. Združenje Manager je tudi podpornik konference o skladnosti in etiki poslovanja.

  • Komisija za preprečevanje korupcije (KPK)

ZM je bilo marca 2019 povabljeno v delovno skupino za prenovo Resolucije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije.

  • Transparency International Slovenija (TI Slovenija)

Je nevladna in neprofitna organizacija, ki razvija in izvaja preventivne programe za ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o potrebah in pogojih razvoja visoke ravni integritete v družbi. Za uveljavitev integritete so razvili različne programe, med njimi 10 protikorupcijskih načel za podjetja v državni lasti, poleg tega pa podjetjem nudijo pomoč pri zagotavljanju večje transparentnosti in pri vzpostavitvi ter oblikovanju etičnih programov. V letu 2019 je Združenje Manager podrplo Forum poslovne integritete in transparentnosti.

Dodatno branje

Vzpodbude za etično ravnanje in preprečevanje slabega

The business case for 'speaking up': how internal reporting mechanisms strengthen private-sector organisations