Za boj proti podnebnim spremembam tudi do štiri milijone evrov subvencije

19.5.2021

podnebne spremembe2

Trajnostno usmerjeno poslovanje, ukrepi za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, to so usmeritve in cilji, ki vse bolj krojijo vsebino razpisov, namenjenih sofinanciranju podjetniških projektov. Trajnostna naravnanost je glavna usmeritev evropske politike, tako da je podpora namenjena projektom, ki sledijo tem ciljem.

Takšna je tudi usmeritev javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blažitev podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Nosilec je služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) kot nosilec programa, sofinancira se iz sredstev Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021 in Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 ter pripadajoče slovenske udeležbe. Skupaj je na voljo 15,6 milijona evrov.

Spodbude za delovanje v smeri blažitve podnebnih sprememb

Namen programa je pripomoči k blažitvi podnebnih sprememb in zmanjševanju ranljivosti zaradi podnebnih sprememb. Da bi dosegli cilje na tem področju, se spodbujajo povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanje upravljanja trajnostne mobilnosti, povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva in izboljšano upravljanje ekosistemov, ki so pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Sofinancirajo se projekti v okviru dveh programskih področij, znotraj teh so različni pričakovani rezultati:

1. Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, energetska varnost

V okviru tega področja je cilj povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov, in sicer tako, da se doseže boljša usposobljenost za razvoj manj uveljavljenih virov energije oziroma da se vzpostavi proizvodnja energije iz takšnih virov. S tem je mišljena raba geotermalne energije ter drugih manj uveljavljenih virov, kot so veter, biogoriva, bioplin in sončna energija. Namen je podpreti projekte, ki so v glavnem razvojno-izobraževalne narave, ki bodo pripomogli k dvigu znanja in ozaveščenosti za uvajanje manj uveljavljenih virov. Podprli bodo tudi naložbe v pilotne projekte.

2. Blaženje posledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Spodbude so namenjene naslednjim ukrepom:

 • izboljšanje regionalne trajnostne mobilnosti (razvoj modela trajnostnega upravljanja mobilnosti na regionalni ravni in njegovo pilotno preizkušanje v vsaj treh regionalnih centrih mobilnosti; izvesti kampanje za ozaveščanje in usposobiti strokovnjake za načrtovanje in upravljanje trajnostne mobilnosti na regionalni in medobčinski ravni; izdelava regionalne celostne prometne strategije);
 • krepitev krožnega gospodarstva (podpora krožnim modelom poslovanja in pripadajoče verige vrednosti pri predelovalnih dejavnostih, in sicer z uveljavljanjem ekooblikovanja, s povečanjem rabe lokalnih naravno obnovljivih materialov, uveljavljanjem novih materialov, s spodbujanjem sledljivosti materialov, uporabo sekundarnih virov, industrijsko simbiozo, energetsko učinkovitostjo, možnostjo vzdrževanja, popravljanja, obnavljanja in recikliranja izdelkov ter drugih aktivnosti, katerih rezultat je večje zmanjšanje obsega snovnih tokov deviških materialov glede na primerljiv proces in vzpostavitev kroženja večine materialov v procesu proizvodnje in prodaje ter nazaj v proizvodnjo);
 • izboljšanje usposobljenosti za upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb (obnova ekosistemov na območjih Natura 2000, katerih delovanje je zaradi podnebnih sprememb spremenjeno oziroma zmanjšano, ter vključevanje vidika ekosistemskih storitev v modele upravljanja teh ekosistemov).

Podprti bodo projekti, ki bodo usmerjeni k doseganju rezultatov, jasno je treba pokazati skladnost zastavljenih ciljev, dejavnosti, učinkov in pričakovanih rezultatov z načrtovanimi ciljnimi vrednostmi kazalnikov neposrednih učinkov programa.

Na koliko subvencije je mogoče računati

Predvidena je stoodstotna stopnja sofinanciranja potrjenih projektov, tudi če je nosilec projekta nevladna organizacija. Višina sofinanciranja se zniža pri projektih, ki ustvarjajo prihodke ali v primeru uporabe pravil o državnih pomočeh. Višina subvencije, ki jo je mogoče prejeti, je odvisna od posameznega področja in izvedenega ukrepa, na splošno pa je mogoče zaprositi za najmanj 200 tisoč evrov in največ štiri milijone evrov za ukrep vzpostavitve proizvodnje energije.

Projekti lahko trajajo najmanj 12 in največ 24 mesecev, končani pa morajo biti najpozneje 30. aprila 2024.

Med upravičene izdatke sodijo:

 • stroški osebja, razporejenega na projekt,
 • posredni stroški pri projektih (režijski stroški),
 • pisarniški in administrativni stroški,
 • potni stroški in dnevnice osebja, kot pavšalni znesek,
 • stroški potrošnega materiala in zalog,
 • stroški nove ali rabljene opreme,
 • stroški nakupa zemljišč in nepremičnin (vključno s stroški gradnje oziroma obnove),
 • stroški, ki izhajajo iz drugih pogodb, ki jih je sklenil nosilec projekta ali projektni partner za namen izvedbe projekta,
 • stroški, ki izhajajo neposredno iz zahtev, določenih v pogodbi o dodelitvi sredstev.

Spodbujajo se partnerstva

Na razpis se lahko prijavijo tako profitne kot neprofitne organizacije, upravičene so pravne osebe zasebnega ali javnega prava, niso pa med upravičenci fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Ker je eden od glavnih ciljev finančnih mehanizmov krepitev dvostranskega sodelovanja med Slovenijo in državami donatoricami (Norveška, Islandija, Liectenstein), se dvostransko sodelovanje še posebej spodbuja in prinese dodatne točke pri ocenjevanju (pet točk od skupno sto). Sicer pa se pri ocenjevanju vsebinske kakovosti vlog točkuje vsebinska skladnost (30 točk), kakovost zasnove delovnega načrta (20 točk), trajnost (10 točk), kakovost partnerstva (15 točk) in stroškovna učinkovitost (20 točk).

Kako in do kdaj se lahko prijavite na razpis

Sestavni del razpisa so tudi priročniki za upravičence (pokrivajo vse od razvoja do arhiviranja in zaključevanja projektov), SVRK priporoča vsem, ki se pripravljajo na prijavo na razpis, da priročnik preberejo v celoti. Prijaviti se je mogoče kadarkoli, a najpozneje do 30. septembra 2021, ko se razpis zapira. Vlogo mora predložiti nosilec projekta, in sicer izključno prek elektronskega sistema eMS.

Podrobnosti o razpisu