Vse od A do Ž o pomoči gospodarstvu ob poplavah in drugih nesrečah

27.9.2023

poplava druga2
Foto: Vlada RS

Ena od najpomembnejših sprememb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki so ga poslanci po avgustovskih poplavah sprejeli 9. avgusta, veljati pa je začel dva dni zatem, je razširitev definicije naravne nesreče. Mednje po novih določbah sodijo tudi ekstremni vremenski dogodki (suše, toče in poplave), kar prizadetim podjetjem omogoča hitrejše in lažje zagotavljanje pomoči.

Katera so za podjetja v takšnih ekstremnih razmerah še druga ključna pravila? Podatke so od A do Ž zbrali v odvetniški pisarni Jadek & Pensa.

Delovnopravni vidik solidarnostne delovne sobote, nadomestilo plače zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, začasno čakanje na delo, povračilo izplačane plače delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov, državna pomoč, solidarnostna pomoč. To je le nekaj ukrepov, ki jih odvetniki družbe Jadek & Pensa podrobneje pravno razgrinjajo v posebej spisani in pravno utemeljeni brošuri z naslovom Predstavitev ukrepov za pomoč gospodarstvu ob poplavah 2023.

V brošuri, katere namen je pravna in podatkovna pomoč podjetjem v kriznih razmerah, kakršnih so bile nekatere družbe deležne v začetku letošnjega avgusta, so več pozornosti namenili tudi vprašanjem davka od dohodkov pravnih oseb, davka na dodano vrednost, pravnim temeljem obveznega solidarnostnega prispevka in solidarnostne delovne sobote. Podrobneje so razložili tudi vpliv naravnih nesreč na javna naročila.

Vir: Predstavitev ukrepov za pomoč gospodarstvu ob poplavah 2023