V uporabi nov Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti

20.11.2023

clock2

Z današnjim dnem, 20. novembrom, se je v Sloveniji za vse delodajalce začel uporabljati nov Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A).

 

Bistvene novosti na področju evidentiranja delovnega časa zajemajo:

 • spremembo opredelitve razmerja, za katero je treba voditi evidenco o izrabi delovnega časa - kdo vse velja za delavce pri delodajalcu oziroma za katere delavce se šteje delodajalec za delodajalca;
 • dopolnitev obsega podatkov, ki jih je treba vpisovati v evidenco o izrabi delovnega časa - v evidenco o izrabi delovnega časa bo treba po novem vpisovati tudi podatek o času prihoda delavca na delo in odhoda delavca z dela, izrabi in obsegu izrabe odmora med delovnim časom, o opravljenih urah v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, opravljenih urah v neenakomerno razporejenem delovnem času in začasno prerazporejenem delovnem času ter seštevek ur za daljše obdobje;
 • obveznost delodajalca, da delavca pisno obvesti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec do konca plačilnega dne ter pravica delavca, da od delodajalca enkrat tedensko zahteva, da ga pisno seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa;
 • obveznost delodajalca, da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani evidenco o izrabi delovnega časa in da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani vso delovnopravno dokumentacijo, na podlagi katere se vpisujejo podatki v evidenco;
 • obvezno uvedbo elektronskega načina vodenja evidence o izrabi delovnega časa za delodajalce ki jim bo izrečena globa zaradi kršitev določb delovnega časa po Zakonu o delovnih razmerjih ali zaradi vodenja evidenc po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti;
 • možnost, da predlog za obveznost vodenja evidence o izrabi delovnega časa podajo delavci (preko sindikata pri delodajalcu, sveta delavca ali delavskega zaupnika) - če delodajalec predlog zavrne, mora svojo odločitev pisno utemeljiti, o zavrnitvi predloga pa hkrati obvestiti tudi inšpektorat, ter
 • redefinicijo prekrškov in novo določitev višine glob za prekrške.

 

Na podlagi ZEPDSV-A se drugače določa razmerja, za katera je treba voditi evidenco o izrabi delovnega časa, in sicer se jasneje in ožje definira delavca v smislu tega zakona. V skladu z ZEPDSV-A mora delodajalec voditi evidenco o izrabi delovnega časa, poleg za delavca v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, tudi za osebo, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca ali opravlja samostojno poklicno, kmetijsko ali drugo dejavnost, vendar le pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključena v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa delodajalca, in osebo, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja.

 

Z ZEPDSV-A se prav tako razširja nabor podatkov, ki jih mora delodajalec dnevno vpisovati v evidenco o izrabi delovnega časa, in sicer se glede na doslej veljavni ZEPDSV (točke od 1 do 7) določa še obveznost vpisa naslednjih podatkov:

 1. čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela,
 2. izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom,
 3. opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (zlasti opravljene ure nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo),
 4. opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
 5. tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa. Delodajalec, ki evidence o izrabi delovnega časa ne vodi elektronsko, lahko podatek iz 12. točke vpisuje tedensko.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na spletu (https://www.gov.si/novice/2023-11-17-aktualne-informacije-glede-evidentiranja-delovnega-casa-po-novem/) pripravilo razdelek o aktualnih informacijah glede evidentiranja delovnega časa po novem, prav tako je pripravilo zbir najpogostejših vprašanj v zvezi z evidentiranjem, ki ga lahko najdete tukaj (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Delovna-razmerja/Novosti-glede-belezenja-izrabe-delovnega-casa-na-podlagi-novele-ZEPDSV-A-15-v2.11.2023-cistopis.docx).

 

Ministrstvo od 20. novembra naprej zbira tudi odzive glede izvajanja zakona, in sicer na naslovu: evidence.mddsz@gov.si.