Sveži razpisi za razvoj, likvidnost in naložbe podjetij

20.2.2021

okrevanje denar13

V prvih dveh mesecih letos so državne in evropske institucije odprle prijave na številne razpise za subvencije in za ugodna likvidnostna posojila. Med bolj zanimivimi priložnostmi so gotovo subvencije malih vrednosti, ki trenutno zajemajo kar 13 različnih namenov. Na voljo pa je še precej drugih možnosti za sofinanciranje naložb in razvojnih projektov.

1. Nacionalni razpisi

Objavljenih je 13 vavčerskih pozivov

Za mikro, mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike je pomembna informacija, da je Slovenski podjetniški sklad znova objavil javne pozive za tako imenovane vavčerje, to so subvencije malih vrednosti. Prek skupno 13 javnih pozivov, ki obsegajo prav toliko različnih namenov, je na voljo nekaj več kot 10 milijonov evrov za podporo okoli 2.500 vavčerskih projektov, pravijo na ministrstvu za gospodarstvo.

Vavčerji so subvencije v vrednosti od 300 do 9.999,99 evra, ki se lahko uporabijo za različne poslovne storitve. Z vavčerjem je dovoljeno kriti do 60 odstotkov upravičenih stroškov, posamezno podjetje bo lahko izkoristilo največ tri vavčerje na leto oziroma do najvišje vrednosti 30 tisoč evrov na leto.

Kot rečeno, je trenutno odprtih 13 vavčerjev, predvideni nameni so: prototipiranje, prenos lastništva, kibernetska varnost, uvajanje poslovne odličnosti (model EFQM), udeležba na gospodarskih delegacijah v tujino, udeležba na mednarodnih forumih, tržne raziskave tujih trgov, patenti, modeli, znamke, statusno preoblikovanje družb, dvig digitalnih kompetenc, priprava digitalne strategije, digitalni marketing in certifikati kakovosti.

Pomembno pri vavčerjih je, da je načeloma odobritev hitra, približno 15 delovnih dni od oddaje vloge, treba je izpolnjevati pogoje poziva, ni pa potem ocenjevanja vlog. Pozivi za vavčerje so načeloma odprti vse do 31. marca 2023. Lahko pa sklad kadarkoli prekliče poziv, denimo če zmanjka denarja, ali pa začasno ustavi prejemanje vlog, spremeni pozivno dokumentacijo. Spremembe sicer ne veljajo za tiste, ki imajo že sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Pa še informacija za tiste, ki so pogodbo za vavčer s skladom sklenili v letih 2019 in 2020: po spremembi pogoja v 14 že zaprtih javnih pozivih za vavčerje po novem velja, da se za vse pogodbe, sklenjene v letih 2019 in 2020, roki za oddajo zahtevkov podaljšajo za tri mesece od predvidenega obdobja, ki je bilo sicer določeno v javnem pozivu. Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232328

Tudi letos subvencije za startupe

Prav tako se lahko tudi letos inovativna zagonska podjetja s svojimi projekti potegujejo za subvencije prek Slovenskega podjetniškega sklada. Razpisanih je 2,16 milijona evrov, posamezen startup lahko prejme do največ 54 tisoč evrov, kar pomeni, da bo sklad sredstva razdelil med 40 upravičencev.

Prek razpisa, njegova oznaka je P2, želi sklad spodbuditi zagon inovativnih, razvojno naravnanih podjetij. Inovativno podjetje je tisto, ki razvija nove izdelke, procese in storitve, se inovativno odziva na zahteve trgov ter osredotoča na reševanje težav kupcev.

Prijave se točkujejo, pomemben delež točk prinaša udeležba na predizboru Start:up Slovenija, ki bo potekal 7. in 8. aprila, prijaviti pa se bo mogoče najpozneje do 18. marca. Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232320

Mikroposojila za obmejna problemska območja

Konec prejšnjega leta je sklad objavil še mikroposojila za obmejna problemska območja (in nič več za problemska območja, ker je ta program s koncem leta 2020 potekel).

V okviru razpisa lahko podjetje zaprosi za posojilo od pet do 25 tisoč evrov, posojilo pa lahko krije do največ 85 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25 tisoč evrov. Pogodbena fiksna obrestna mera 1,1 odstotka je enaka efektivni obrestni meri. Najkrajša ročnost posojila je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232250

Sofinanciranje mednarodnega sodelovanja prek Eurostarsa

Gospodarsko ministrstvo je objavilo javni razpis Eurostars, ki je namenjen sofinanciranju slovenskih partnerjev v mednarodnih konzorcijih. Eurostars je program, ki s sofinanciranjem podpira mikro, mala in srednja podjetja, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem, ter njihove partnerje pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg. Program deluje v okviru iniciative Eureka in Obzorja 2020. Projekt mora najprej dobiti zeleno luč na mednarodni ravni, šele nato se prijavitelj lahko poteguje za subvencijo v svoji državi. Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232264

Spodbude za podjetnice začetnice

Agencija SPIRIT pa je tudi letos objavila natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model podjetnic začetnic. V okviru razpisa bodo izbrali 50 najboljših poslovnih modelov podjetnic, ki so svojo poslovno pot šele dobro začele. Vsaka izmed nagrajenih podjetnic bo prejela tri tisoč evrov bruto spodbude. Na natečaj se lahko prijavijo le tiste podjetnice, ki bodo pred tem uspešno končale celotno usposabljanje ABC podjetništva, ki ga bo letos, in sicer med 1. februarjem in 10. majem 2021, organiziralo pet točk SPOT Svetovanje. Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232265

Pomoč za mlade kmete

Kmetijsko ministrstvo je objavilo razpis za pomoč mladim kmetom za zagon, razpisanih je 10,5 milijona evrov, višina podpore je 45 tisoč evrov oziroma 18.600 evrov (če mladi kmet na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu).

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bosta potekala od 22. februarja do vključno 15. junija 2021. Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232297

Odprt razpis za štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 v vrednosti 3,5 milijona evrov. Podelili bodo do tisoč štipendij v vrednosti 102,40 evra.

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Prihodnji dijaki bodo lahko vlogo za pridobitev štipendije oddali od 14. junija do vključno 24. septembra letos. Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232296

2. Evropski razpisi

Podpora konzorcijskim projektom na področju lahke industrije

Evropska komisija je konec januarja v okviru evropskega projekta za inovacije in tehnologijo lahke industrije (projekt ELIIT) objavila razpis za zbiranje predlogov. Cilj projekta je spodbuditi sodelovanje med evropskimi MSP, dejavnimi v sektorjih tekstila, oblačil, usnja in obutve, ter ponudniki tehnologij z inovativnimi rešitvami, ki lahko učinkovitost MSP dvignejo na novo raven. Vsako izbrano partnerstvo bo prejelo 70 tisoč evrov subvencije, stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov je sto odstotkov, poleg tega ponujajo mentorski program ter pomoč pri umeščanju na trg in mreženju med člani konzorcijev ter svetovanje pri intelektualni lastnini. V okviru enega razpisa načrtujejo sofinancirati od 12 do 13 partnerskih projektov. Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232305

Vir: Finance