Razpisanih 103 milijone evrov za jamstva za likvidnostna in investicijska posojila

3.4.2021

okrevanje denar18

Slovenski podjetniški sklad je razpisal dobre 103 milijone evrov za jamstva za bančna posojila s subvencijo obrestne mere (oznaka P1 plus 2021). Razpis je namenjen lajšanju dostopa do virov financiranja tako za investicijske projekte kot za zagotavljanje likvidnosti v podjetjih, ki jih je prizadela epidemija.

Podjetja lahko zaprosijo za jamstva v višini 60 ali 80 odstotkov za posojila vse do 1,25 milijona evrov in z roč­nostjo do 10 let ter možnostjo moratorija do dve leti. Posojilo mora podjetju najprej odobriti banka, sklad pa nato nastopa kot porok.

Ukrep jamstva pride v paketu s subvencijo obrestne mere, kar pomeni, da je obrestna mera nižja od tržne, in sicer znaša šestmesečni EURIBOR in pribitek od 0,5 do ene odstotne točke, odvisno od vrste jamstva. Obrestna mera je prilagojena starosti in stopnji razvitosti podjetja.

Štiri različne posojilno-jamstvene linije

Predvidene so štiri posojilne linije, in sicer:

  • razvojna jamstva in mikrojamstva za MSP,
  • razvojna jamstva in mikrojamstva za tehnološko inovativna podjetja,
  • razvojna jamstva in mikrojamstva za MSP iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil,
  • mikrojamstva za MSP – kritje škode zaradi epidemije COVID-19.

Sklad lahko posameznemu podjetju izda jamstvo za bančno posojilo in odobri subvencijo obrestne mere za največ dva projekta po tem javnem razpisu, vendar za različni posojilno-jamstveni liniji.

Za katere namene je mogoče porabiti posojila

Letos so jamstva predvidena za tri namene:

  • pridobivanje obratnih sredstev (plače, materialni stroški, stroški storitev, zalog);

Mikro in mala podjetja lahko najamejo do sto tisoč evrov posojila, srednja pa do 200 tisoč evrov. Jamstvo je med 60 in 80 odstotki višine posojila. Ročnost posojila je od 18 mesecev do pet let z možnostjo moratorija do šest mesecev.

  • investi­cije v novo tehnološko opremo in nakup strojev,
  • investicije na področju čiste energije ter preosta­lim investicijam v podjetništvu.

V primeru investicije lahko znaša posojilo do 1,25 milijona evrov, posojilo je mogoče odplačati v obdobju do deset let, možnost moratorija je do dve leti.

Odobritev v dveh stopnjah

Odobravanje jamstev sklada poteka dvostopenjsko. Podjetje najprej zaprosi za ugodno posojilo, ki bo zavarovano z jamstvom sklada, banko. Banka v skladu s poslovno prakso prouči potencialnega posojilojemalca. V primeru pozitivne ocene banka izda pozitivni bančni sklep s posojilnimi pogoji. Druga stopnja poteka na skladu.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, tudi samostojni podjetniki, podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih. Skupni letni promet ne sme presegati 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne prsega 43 evrov.

Pri razpisu sodelujejo banke: Gorenjska bankaBKS Bank AG, Addiko Bank, Deželna bankaSberbankIntesa SanpaoloNKBMNLBSKBSparkasseHranilnica Lon, Primorska hranilnica, Delavska hranil­nica ter Unicredit.

Prvi rok za odpiranje bo že 20. aprila 2021, nato pa 5. maja 2021. Razpis se predvidoma zapira 15. oktobra, a ponavadi ga zaradi porabe sredstev sklad zapre predčasno.

Vir: Finance