Prihajajo sveži nepovratni milijoni za zelene projekte

19.2.2021

subvencije za zelena delovna mesta4

Na ministrstvu za infrastrukturo načrtujejo, da bodo v prvi polovici leta za obnovljive vire energije objavili javne razpise in pozive v skupni vrednosti 30 milijonov evrov. Sredstva bodo nepovratna.

1. Javni razpisi za obnovljive vire energije

Februarja ali marca bodo objavili tri javne razpise za uporabo obnovljivih virov energije, in sicer za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, sofinanciranje gradnje manjših sončnih elektrarn in za sofinanciranje gradnje manjših vetrnih elektrarn. Upravičenci bodo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Ob predhodnem soglasju organa upravljanja bo sredstva na razpisih mogoče prerazporediti ali spremeniti.

● Za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije bodo predvidoma razpisali 16 milijonov evrov.

Finančne spodbude bodo namenjene naložbam v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (DO OVE) in v mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud bodo upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem z dograditvijo dodatnih kotlov na lesno biomaso ali brez njih. Finančne spodbude bodo dodeljene kot državne pomoči;

Upravičeni stroški bodo stroški izgradnje sistemov DO OVE z zmogljivostjo kotlov do deset megavatov oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE z zmogljivostjo do enega megavata. Upravičeni bodo tudi stroški širitve obstoječega daljinskega omrežja. Vključen je lahko tudi solarni sistem za pripravo tople vode, če bo izraba solarne energije kot dodatnega vira izboljšala gospodarnost daljinskega sistema.

● Za sofinanciranje gradnje novih manjših sončnih elektrarn bodo predvidoma razpisali deset milijonov evrov.

Nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje nakupa in vgradnje sončnih elektrarn, vključeni bodo tudi samooskrbne sončne elektrarne in hranilniki energije. Finančne spodbude bodo dodeljene kot državne pomoči.

Upravičeni stroški bodo stroški nakupa in vgradnje sončne elektrarne, hranilnika energije, pripadajoče električne inštalacije in opreme, priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del in strokovni nadzor v vrednosti tri odstotke od upravičenih stroškov operacije.

● Za sofinanciranje gradnje manjših vetrnih elektrarn bodo predvidoma razpisani štirje milijoni evrov.

Nepovratna sredstva bodo namenjena sofinanciranju gradnje vetrnih elektrarn, in sicer za moč od 50 kilovatov do deset megavatov. Finančne spodbude bodo dodelili kot državne pomoči.

Upravičeni stroški bodo stroški dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja, nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem vetrne energije, stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti treh odstotkov od upravičenih stroškov operacije.

Vir: Finance