Pospešitev rasti produktivnosti med ključnimi razvojnimi izzivi Slovenije

29.6.2020
UMAR Porocilo o razvoju 621
Vir: UMAR

Ukrepe za postopen zagon gospodarstva ter stabilizacijo gospodarskega in socialnega položaja, ki so posledica epidemije covida-19, je treba oblikovati tako, da bodo čim bolj usmerjeni tudi v reševanje ključnih razvojnih izzivov Slovenije. Tako ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) v Poročilu o razvoju, s katerim spremlja uresničevanje Strategije razvoja Slovenije 2030.

Kratkoročno so prioriteta ukrepi za podporo delovanju zdravstvenega sistema, na gospodarskem področju pa ukrepi za blaženje posledic epidemije, ki bodo podprli podjetja in prebivalstvo pri premoščanju likvidnostnih težav zaradi izpada prihodkov in v največji možni meri zagotovili ohranjanje delovnih mest in družbenih potencialov.

UMAR Porocilo o razvoju 622

Med ključnimi dolgoročnimi razvojnimi izzivi Slovenije pa UMAR izpostavlja podobno kot Združenje Manager:

-    pospešitev rasti produktivnosti z okrepljenimi vlaganji v raziskovalno-razvojno in inovacijsko dejavnost, digitalno preobrazbo in industrijo 4.0, znanje oziroma zagotavljanje ustrezno usposobljenih človeških virov, še zlasti t. i. znanj in spretnosti prihodnosti, ter infrastrukturo za digitalno povezljivost in trajnostni razvoj;
-    prilagoditev demografskim spremembam z ustrezno ureditvijo sistemov socialne zaščite za zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev, storitev dolgotrajne oskrbe in dostojnega dohodka, zagotavljanjem zadostnega obsega delovne sile, okrepitvijo vseživljenjskega učenja in prilagajanja delovnih mest za daljše ostajanje v delovni aktivnosti in večjo vključenost starejših v družbo ter spodbujanjem zdravega načina življenja;
-    prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo s pospešenim uvajanjem rešitev za bolj trajnostno mobilnost, uvajanjem nizkoogljičnih in krožnih poslovnih modelov, vključno z učinkovitejšim reševanjem problemov z odpadki ter bistvenim povečanjem zmogljivosti za večjo rabo obnovljivih virov energije, predvsem z učinkovitejšim umeščanjem projektov v prostor;
-    krepitev razvojne vloge države in njenih institucij z izboljšanjem strateškega upravljanja javnih institucij za pravočasno prepoznavanje ter usklajeno in učinkovito naslavljanje razvojnih izzivov, izboljšanjem zakonodajnega in poslovnega okolja, prestrukturiranjem javnofinančnih prihodkov in izdatkov ob upoštevanju razvojnih izzivov.

Več

Vir: UMAR