Koliko se etičnost splača?

15.4.2019
Andrijana Bergant1
sasa mrak5

Etična podjetja so za 14 % bolj uspešna, ugotavlja Etisphere inštitut z letošnjo raziskavo, ki vključuje 128 podjetij iz 21 držav. Za lažje udejanjanje principov skladnosti in etike v podjetjih tudi v Sloveniji razvijamo prvo praktično orodje za vpeljavo poslovne integritete.

Model nastaja v okviru projekta Integriteta voditeljstva 5 zvezdic – 5STIL v partnerstvu Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja (EISEP) in Združenja Manager ob podpori Ameriške ambasade v Sloveniji. V končni e-obliki bo priročnik 5STIL izšel v začetku poletja.

5 zvezdic za etičnost
Pet principov, na katerih temelji model, predstavlja konkreten smerokaz in orodje, kako lahko podjetje s pomočjo dobrega voditeljstva v svoje delovanje vpelje principe z oprijemljivimi pokazatelji, ki po mednarodnih standardih ter dobrih praksah odlikujejo etična podjetja. »Imamo dober ekonomski moment, visoko razvito raven vodenja in ob obilici zgledov iz vrst managerjev bi lahko na področju poslovne integritete končno naredili preskok. Navsezadnje je profesionalen pristop pri upravljanju poslovne skladnosti in integritete nujen za dolgoročno vzdržno poslovanje, medtem ko so poslovne prakse iz starih časov preživete,« je izpostavila Andrijana Bergant, predsednica EISEP.

Model 5STIL vključuje naslednje smernice na petih področjih poslovanja, po katerih se vodstvo lahko ravna pri vpeljavi principov v prakso:
1. strategija: ali vodstvo pri strateškem načrtovanju in aktivnostih prepoznava in s konkretnimi postopki obvladuje tveganja za skladnost in integriteto;
2. kodeks ravnanja: ali ima podjetje implementiran kodeks ravnanja, ali ga vodstvo živi in med zaposlenimi tudi promovira tako, da zaposleni vidijo možnost praktične uporabe;
3. nagrajevanje in disciplina: ali je vodstvo poskrbelo, da se uresničevanje ciljev skladnosti in integritete dosega tudi s pomočjo sistema nagrajevanja in uveljavljanja discipline v podjetju;
4. zaposlovanje in odnosi s partnerji: ali vodstvo uresničuje načela integritete v praksah zaposlovanja, pri razvoju zaposlenih ter upravljanju odnosov z izvajalci, dobavitelji, partnerji;
5. spremljanje in odzivanje na kršitve: ali vodstvo spodbuja odprto komunikacijo tudi glede kršitev, ali stopa v bran tistim, ki spregovorijo; ali ima podjetje aktivno etično linijo za svetovanje in prijavo kršitev, vodstvo pa zagotavlja učinkovito in pošteno odzivanje.

Skladnost in etika prispevata k dvigovanju ugleda in konkurenčnosti
Po zapisanih principih bo integriteta voditeljstva postala bolje prepoznana tudi kot dejavnik izboljševanja kakovosti korporativnega upravljanja, dviga produktivnosti ter dolgoročne uspešnosti poslovanja. »V Združenju Manager smo kmalu po začetku recesije v ospredje postavili vrednote in leta 2010 prenovili Kodeks etike. Ob letošnji 30. obletnici delovanja združenja so vrednote še vedno v ospredju. Kodeks etike bomo nadgradili s priročnikom 5STIL, za katerega verjamemo, da bo slovenskim podjetjem in managerjem na učinkovit način pomagal udejanjati skladnost in etiko v svojih vsakodnevnih poslovnih praksah ter procesih odločanja. Tak trend bi pripomogel k nadaljnjemu dvigovanju ugleda in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva,« je prepričana Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager.

Slovenska podjetja morajo uveljaviti mednarodne standarde
»Ker slovensko gospodarstvo, ki temelji na izvozu, postaja vedno bolj vključeno in odprto za globalne trge in investitorje, je za slovenska podjetja in podjetnike nujno, da prevzamejo in ponotranjijo mednarodne standarde transparentnosti, profesionalnosti, integritete, poslovne etike, upoštevanja regulativ in vladavine prava. Veleposlaništvo ZDA si je za enega ključnih ciljev zadalo povečanje dvostranske trgovinske menjave ter investicij in veseli smo, da podpiramo prizadevanja EISEP in Združenja Manager, ki promovirata in vpeljujeta takšne poslovne prakse v okviru programa 5 Stars Integrity Leadership,« je izpostavil dr. William Don Baker, diplomat ambasade ZDA v Ljubljani.

Kje smo na tem zemljevidu Slovenci?
V zadnjih desetih letih je veliko slovenskih podjetij sprejelo interne akte, vrsta družb pa gre še korak dlje proti doseganju mednarodnih standardov in dobrih praks. Med slednjimi za ponazoritev predstavljamo dve, ki z oprijemljivimi pristopi in aktivnostmi komunicirata principe etičnosti delovanja tako navzven, še bolj pa navznoter:

• Dobro prakso integritete voditeljstva in korporativno integriteto v luči spodbujanja čim bolj odprtega sporočanja morebitnih kršitev ali nepravilnosti smo zaznali v družbi Pivovarna Laško Union. Z uporabo linije za sporočanje kršitev 'Speak Up' zaposlenim omogočajo odkrito, pozitivno in spodbudno komuniciranje o prijavah kršitev in poudarjanje koristi prijav. Podjetja, ki jim to uspeva kljub uveljavljenim družbenim predsodkom, jasno sporočajo, da se pred težavami ne skrivajo in da jih aktivno ter učinkovito rešujejo.

• NLB ima sprejet in objavljen Kodeks ravnanja v NLB Skupini v obliki sodobne, aktivne e-knjige. Za interno rabo imajo razdelana podrobnejša vodila etičnega ravnanja kot tudi politike in postopke za zagotavljanje skladnosti in integritete. Uporabo kodeksa redno spremljajo skozi klike na spletni strani in čas, preživet na tej strani. Ugotavljajo, da ga zaposleni dejansko listajo in uporabljajo. Zaznavajo tudi, da se e-kodeks uporablja na javnih spletnih straneh banke. Najpogostejša vprašanja zaposlenih se nanašajo na potencialna nasprotja interesov, kot na primer opravljanje dejavnosti in funkcij izven banke, na zahteve glede notranjih informacij ter na medsebojne odnose v kontekstu spoštovanja strank in sodelavcev. Za ocenjevanje in obvladovanje področij tveganj za skladnost in integriteto, ki so predmet kodeksa, imajo izdelano posebno metodologijo, postopek pa izvajajo na ravni banke kot tudi celotne NLB Skupine. Po tem vzoru lahko podjetje izkaže, da na področju integritete uporablja profesionalne pristope ter želi glede tega delovati dolgoročno in strateško. 

Vse več slovenskih podjetij občuti koristi vpeljave korporativne integritete
Strokovna skupnost s področja poslovne skladnosti v Sloveniji pridobiva na veljavi, saj ima vse več članov, ki pridobivajo mednarodne poklicne kvalifikacije iz poslovne skladnosti. Vse več slovenskih podjetij tudi vpeljuje in zaznava koristi vpeljave t. i. funkcije skladnosti ali korporativne integritete, saj se v nasprotnem soočajo s poslovnimi ovirami, izgubljenimi priložnostmi, težavami z deležniki ali celo s sankcijami mednarodnih institucij.