AJPES: Poslovanje gospodarstva v letu 2022

11.5.2023

ajpes2

Slovensko gospodarstvo je v letu 2022 nadaljevalo z okrevanjem, ki se je pri družbah odrazilo v visoki rasti čistih prihodkov od prodaje (+24 %), povečanju števila zaposlenih (+4 %) in rasti neto čistega poslovnega izida (+7 %). Visoko rast čistih prihodkov od prodaje so izkazali tudi podjetniki. Zaradi rasti stroškov, predvsem energije, se je zmanjšala dobičkonosnost poslovanja. Neto dodana vrednost na zaposlenega je pri družbah dosegla 55.688 EUR, kar je za 4 % več kot leto prej. Po dobrih rezultatih izstopajo družbe s področja predelovalne dejavnosti in dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil.

Družbe, ki so predložile letna poročila za leto 2022, so povečale število zaposlenih, prihodke, še bolj prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost kot tudi neto dodano vrednost na zaposlenega. Neto čisti dobiček so povečale za 7 %, enako so podjetniki povečali neto podjetnikov dohodek. V primerjavi z letom 2021 so družbe poslabšale kazalnike gospodarnosti, donosnosti in financiranja, izboljšale pa so kazalnike produktivnosti in dohodkovnosti.
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev je v primerjavi z letom 2021 ponovno nekoliko manjši, družbe so imele nižjo vrednost kazalnika dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog, poslabšala se je tudi vrednost kazalnika, izračunanega iz razmerja med finančnim dolgom in denarnim tokom iz poslovanja (EBITDA), ki nakazuje zmožnost poravnavanja finančnih dolgov v prihodnosti.
Na povečanje neto čistega dobička so najbolj vplivale družbe iz področja predelovalnih dejavnosti, nato iz področja prometa in skladiščenja ter iz področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti. Vsa področja dejavnosti so izkazala neto čisti dobiček, največ družbe iz področja predelovalnih dejavnosti in področja trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, z izjemo področja dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro in področja rudarstva, kjer so družbe leto 2022 zaključile z neto čisto izgubo.
Število zaposlenih so najbolj povečale družbe iz področja predelovalnih dejavnosti, nato iz področja gradbeništva, področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil in iz področja gostinstva.

V primerjavi s predhodnim letom so družbe v letu 2022 dosegle nižji delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih družb. Neto čisti dobiček družb je znašal 6.085 milijon evrov ali 7 % več kot leta 2021.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 2.034 evrov. V primerjavi z letom 2021 (iz podatkov letnih poročil za leto 2022 - podatki za prejšnje leto) je bila realno nižja za 1,9 %.

Plačilna disciplina: Večletni trend upadanja dospelih neporavnanih obveznosti se v letu 2022 ni nadaljeval. Povprečno mesečno je bilo evidentiranih 2.620 pravnih oseb (7 manj kot leta 2021), ki so imele povprečno dnevno 131 milijonov evrov dospelih neporavnanih obveznosti oziroma za 2,6 milijona evrov več kot leta 2021. Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb je bilo v dejavnosti (F) gradbeništvo, (G) trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, (M) strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, (I) gostinstvo in (C) predelovalne dejavnosti.

Vir: AJPES