Razpisi za pomoči in spodbude na enem mestu

15.1.2022

denarna pomoc49

Finance so na enem mestu zbrale informacije o novih razpisih za pomoči in spodbude podjetjem.

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za mikroposojila mikro in malim podjetjem. Mogoče je zaprositi za posojilo v vrednosti med pet in 25 tisoč evri. Ročnost odplačila posojila je do pet let, odlog na plačilo glavnice je lahko do šest mesecev. Obrestna mera je 37,5 odstotka šestmesečnega EURIBOR plus pribitek 0,8 odstotne točke. Zadnji predvideni prijavni rok je 1. marec 2022.

Slovenski regionalno razvojni sklad nudi posebna posojila za naložbene projekte, kot so posodobitev tehnologije, vzpostavitev nove poslovne enote, ohranjanje in povečanje števila zaposlenih, varstvo okolja in razvoj inovacij. Predvidena višina posojil je med sto tisoč in enim milijonom evrov. Obrestna mera je šestmesečni EURIBOR plus pribitek od 0,61 do 3,64 odstotne točke. Ročnost posojila je lahko do deset let z vključenim odlogom do največ treh let. Prijaviti se je mogoče do 28. marca.

Posebna posojilna linija je predvidena za podjetja iz turizma in gostinstva, ki so imela škodo zaradi epidemije koronavirusa. Podjetje lahko najame od pet do 50 tisoč evrov posojila.

Gospodarsko ministrstvo je objavilo javni razpis, ki bo žičničarjem in turističnim podjetjem omogočil sofinanciranje naložb. Razpisanih je skupno 48,8 milijona evrov, od tega sta slabi dve tretjini namenjeni prestrukturiranju gorskih centrov, večji del za žičniške naprave.

Slovenska mala in srednja podjetja (MSP) lahko pridobijo posebne pomoči EU za kritje stroškov, ki nastanejo pri postopkih urejanja pravic s področja intelektualne lastnine.

Eko sklad občanom in podjetjem nudi subvencije za skoraj ničenergijske stavbe. Pri podjetjih je predvideno sofinanciranje gradnje skoraj ničenergijske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Poziv omogoča pridobitev subvencije in tudi posojila, za katerega velja obrestna mera trimesečni EURIBOR in pribitek 1,3 odstotne točke.

Eko sklad je znova objavil tudi javni poziv za podjetja in njihove naložbe v učinkovito rabo energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepe učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepe za povečanje rabe obnovljivih virov energije. Podjetja lahko pri naložbi subvencijo kombinirajo s posojilom. 

V okviru javnega poziva za sofinanciranje naložb v sončne elektrarne je predvideno sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev (večstanovanjska stavba) ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije.

 

Več v Financah