Zakonodaja


Zakonodajno okolje, ki razume konkurenčnostZakonodajaZdruženje Manager je stanovsko združenje managerjev Slovenije, ki uveljavlja napredek managerskega poklica, konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter zaščito stanovskih interesov. S svojimi aktivnostmi vplivamo na družbeno okolje in pogoje za gospodarjenje; mnenja managementa posredujemo tistim, ki krojijo gospodarske razmere.

Na podlagi ciljev Zaveze za uspešno prihodnost Slovenije 15/2020 se sistematično vključujemo v dialog z zakonodajalci. Z argumenti in usmeritvami managerske stroke prispevamo k izboljševanju zakododaje in predpisov s smeri konkurenčnega, pragmatičnega in transparentnega gospodarskega okolja na področjih:

  • delovno-pravne zakonodaje,
  • insolventne zakonodaje,
  • davčne zakonodaje,
  • drugih področij, ki vplivajo na pogoje, v katerih management uresničuje cilje podjetja.


Za pripravo strokovnih utemeljitev in vplivanje na oblikovanje in sprejemanje konkurenčnih, pragmatičnih in transparentnih zakonodajnih rešitev skrbijo delovne skupine Združenja Manager.

 

Insolventna zakonodaja


V delovni skupini za finančno prestrukturiranje gospodarstva (povezava na stroka/zakonodaja/gradiva), ki deluje od maja 2011, sodelujejo Branko Greganovič, Damjan Belič, Davor Jakulin, Andrej Lasič in Nadja Zorko. S stališči, oblikovanimi v delovni skupini, se je Združenje Manager vključilo v interdisciplinarno delovno skupino, ki jo je vzpostavilo Ministrstvo za pravosodje.
Delovna skupina Združenja Manager je pripravila:

  • Izhodišča za spremembo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP): predlogi Združenja Manager in 
  • Slovenska načela prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu.

Delovno-pravna zakonodaja


Z namenom, da Združenje Manager predstavlja kompetentnega sogovornika vladi pri predlagani reformi delovno-pravne zakonodaje je v avgustu 2012 z delom pričela tudi delovna skupina Združenja Manager za reformo trga dela. Skupino sestavljajo člani Združenja Manager in zunanji strokovnjaki: Brigita Ačimovič, Vera Aljančič Falež, Teja Breznik Alfirev, Nina Globočnik, Damijan Gregorc, Nina Potisek, Samo Roš, Damijan Širca, Mojca Podržaj in Sonja Šmuc. 

Gradiva: